รีบทำอย่างเร่งด่วน

วันที่ 12 ธ.ค. 2557 เวลา 09:26 น.
โดย...ณ กาฬ เลาหะวิไลย

นานๆ จะมีเรื่องที่น่าครึ้มใจสักทีและเรื่องนี้เป็นสิ่งที่อ่านแล้วสบายใจจริงๆ

นพ.พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) กล่าวว่า ของขวัญปีใหม่ที่ สปช.จะมอบให้ประชาชน จะมีเรื่องการตั้งสมัชชาคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ให้เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ มีอำนาจหน้าที่พิจารณาแก้ปัญหาคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสังคมโดยเฉพาะของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

นอกจากนั้น จะมีการออก พ.ร.บ.คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลแห่งชาติ มาใช้ควบคุมความประพฤติของนักการเมือง และจะมีบทลงโทษนักการเมือง ถ้ากระทำผิดทางจริยธรรม

ส่วนของขวัญปีใหม่อีกชิ้นจะเป็นการผลักดันกฎหมายจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยให้ภาคเอกชนดำเนินการทำธุรกิจในรูปแบบต่างๆโดยประกาศว่าเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่แสวงหาผลกำไร

รายได้ทั้งหมดเมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้ว จะนำไปทำประโยชน์คืนให้สังคมทั้งหมด เหมือนรูปแบบที่ประเทศอังกฤษทำกันอย่างมาก ไม่ใช่การทำในนามมูลนิธิที่มีข้อจำกัดห้ามทำการค้า

ทั้งหมดถ้าทำได้ก็ต้องยกมือสาธุท่วมหัว โดยเฉพาะการออกกฎหมายตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคม

สาเหตุสำคัญมาจากระบบทุนนิยม แม้ด้านหนึ่งสร้างความมั่งคั่งสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่อีกด้านก็สร้างปัญหาตามมาโดยเฉพาะความเหลื่่อมล้ำทางสังคมและความยากจน

หนทางในการแก้ปัญหาต้องทำหลายประการ โดยเฉพาะจำเป็นต้องใช้ทุนนิยมเข้าไปจัดการ ในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือบริษัทเพื่อสังคม ที่ประสบผลแล้วในต่างประเทศ ทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างอังกฤษ หรือแม้กระทั่งบังกลาเทศ

เพราะวิสาหกิจเพื่อสังคม ไม่ใช่การแจกฟรี ไม่ใช่มูลนิธิ แต่เป็นการใช้พลังของทุนในการแก้ปัญหาสังคมด้านใดด้านหนึ่ง โดยจัดตั้งบริษัททำธุรกิจเต็มรูปแบบ

วิสาหกิจเพื่อสังคมเหล่านี้ จะไปแก้ปัญหาในระดับรากฐานเอาคนในชุมชนเข้ามาทำงาน สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างโอกาส  และแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ โดยมีความยากจนเป็นพื้นฐาน และจะพัฒนาไปถึงการแก้ปัญหาอื่นๆ ทั้งอาชญากรรม การศึกษา ยาเสพติด จนไปถึงความแตกแยกทางการเมือง

ดังนั้น เรื่องนี้จึงต้องสนับสนุนกันสุดลิ่ม ทิ่มประตู

รีบๆ ทำ รีบๆ ออกกฎหมาย อย่าให้รอนานเกิน

บทความแนะนำ