คำชี้แจง

  • วันที่ 11 ส.ค. 2557 เวลา 08:52 น.

โดย...ณ กาฬ เลาหะวิไลย

เมื่อสัปดาห์ก่อน มีผู้อ่านส่งข้อความแสดงความกังวล เกี่ยวกับการที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอแก้ไขกฎหมายเพื่อเก็บภาษีบาป หรือภาษีเหล้า บุหรี่ เพื่อตั้งเป็นกองทุนพัฒนาการท่องเที่ยว และกองทุนพัฒนากีฬาโดยคาดว่าจะเก็บกองทุนละ3,000-4,000 ล้านบาท

ข้อกังวล ก็คือ การตั้งกองทุนนอกงบประมาณ จะมีปัญหาในการดำเนินการ เนื่องจากจะเป็นกองทุนอิสระ บริหารจัดการกันเอง โดยยกตัวอย่างการบริหารงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.

นอกจากนั้น ยังมีเอกสารของสำนักงานการตรวจสอบเงินแผ่นดิน (สตง.) ที่เข้าไปตรวจสอบ สสส. ซึ่ง สตง.ตั้งข้อสังเกตถึงสิ่งที่เกิดขึ้นด้วย

ปรากฏว่าเรื่องนี้ สสส.ส่งจดหมายมาชี้แจงโดยบอกว่าเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบของ สตง.เกิดขึ้นในปี 2552ที่แจ้งการตรวจสอบการดำเนินงานของ สสส.ในช่วงปีงบประมาณ 2545-2550

การตั้งข้อสังเกตของ สตง.นั้น ทาง สสส.ระบุว่า เกิดจากการที่ สตง.ยังมีความเข้าใจไม่เพียงพอต่อระบบและวิธีการทำงานของ สสส. ที่มีความแตกต่างจากองค์กรจัดสรรทุนอื่นโดยทั่วไป สสส.เองก็ทำคำอธิบายชี้แจงส่งหนังสือไปยัง สตง.แล้ว

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการกองทุน สสส.มอบหมายให้อนุกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ทบทวนข้อสังเกตของ สตง.ด้วย พร้อมกับให้ทำยุทธศาสตร์แผนระยะยาวเป้าหมาย 10 ปี ที่มีตัวชี้วัดและแผนงานที่สอดคล้องกับทิศทางดังกล่าว

นอกจากนั้น ยังเห็นชอบระเบียบต่างๆ ที่มีส่วนกำกับความโปร่งใส และประสิทธิภาพของการดำเนินงาน อาทิ ระเบียบเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน การดำรงตำแหน่งในหลายคณะของผู้ทรงคุณวุฒิ

หลังจากดำเนินงาน สสส.ทำหนังสือแจ้งไปยัง สตง.เพื่อแจ้งความคืบหน้าของการดำเนินงานตามข้อเสนอของ สตง. โดย สตง.รับทราบและไม่มีข้อทักท้วงใดๆ

ทั้งหมด คือ คำชี้แจงของ สสส.ที่มีมา ก็คงเป็นหน้าที่แต่ละส่วนงานต้องทำภารกิจของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็น สตง.หรือ สสส.เอง อะไรที่จำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงก็ควรทำ

เพราะเงินที่ใช้อยู่ก็ภาษีของชาวบ้านทั้งนั้น