เตรียมตัวชรา

  • วันที่ 14 เม.ย. 2557 เวลา 08:49 น.

โดย...ณ กาฬ เลาหะวิไลย

วันนี้ยังคงเป็นวันหยุดช่วงสงกรานต์ ซึ่งตรงกับเทศกาลสำคัญหลายๆ เรื่อง โดยหนึ่งในวันเหล่านั้นก็คือวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ที่กำหนดไว้เป็นวันที่ 13 เม.ย.ที่ผ่านมา

วันผู้สูงอายุเป็นวันที่บรรดาลูกหลานทั้งหลายจะไปกราบพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ ก็มีประเด็นที่น่าคิดก็คือการมองไปถึงอนาคตข้างหน้าเช่นกัน

สิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนก็คือทุกคนต้องเป็นผู้สูงอายุ หรือต้องแก่ แต่ทว่ามักจะไม่ค่อยเตรียมตัวเข้าสู่ความแก่กันมากนัก ไม่ว่าจะเป็นระดับนโยบายหรือการเตรียมตัวแบบส่วนบุคคล

และประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี 2547 และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2567 หรืออีกแค่ 10 ปีข้างหน้า

ตามคำนิยมขององค์การสหประชาชาติ ประเทศใดที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป เกิน 10% ของประชากรทั้งหมด หรือมีผู้สูงอายุเกิน 65 ปีขึ้นไปเกิน 7% ของประชากร ประเทศนั้นก็จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์แบบเมื่อมีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นเป็น 20% หรืออายุเกิน 65 ปี เพิ่มขึ้นเป็น 14%

การเป็นสังคมผู้สูงอายุจะก่อให้เกิดผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมตามมา อาทิเช่น สังคมผู้สูงอายุจะทำให้เกิดผลต่อการผลิตของประเทศ เนื่องจากแรงงานในวัยทำงานลดน้อยลง แต่ไปเพิ่มในกลุ่มผู้สูงอายุ

ในประเทศไทยประเมินว่าประชากรวัยทำงานจะลดลงตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป

ขณะเดียวกัน แรงงานวัยทำงานก็ต้องรับภาระดูแลทั้งลูกหลานตัวเองที่อยู่ในวัยเด็ก ทั้งยังต้องดูแลผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น เป็นภาระหนักของผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน และจะกระทบการออมในระดับครัวเรือน จนถึงระดับประเทศ

รัฐบาลก็ต้องรับภาระรายจ่ายด้านสุขภาพเพิ่มมากขึ้น จากจำนวนผู้สูงอายุที่พ้นวัยทำงาน

และลองสำรวจได้แม้เราจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ แต่ทว่ายังไม่มีการเตรียมตัวอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการออมเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุ

ข้อมูลที่ปรากฏไม่เฉพาะของไทย แต่เป็นหลายชาติในเอเชีย บรรดาคนวัยทำงานไม่ได้เตรียมตัวสำหรับวัยเกษียณอายุ หรือเตรียมไว้แต่ประเมินค่าใช้จ่ายผิดพลาด น้อยเกินกว่าความเป็นจริง

หลายประเทศแก้ไขปัญหาด้วยการขยายเวลาเกษียณอายุ จาก 60 ปี เป็น 65 ปี เพื่อเพิ่มแรงงานระบบเศรษฐกิจ ลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ลงมาทั้งของรัฐและของบุตรหลาน ฯลฯ

วันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุเวียนมาอีกครั้ง ก็น่าจะลองตั้งหลักกันสักที

วันนี้เราเตรียมตัวสำหรับเป็นผู้สูงอายุ เตรียมตัวแก่กันหรือยัง

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ