posttoday

ศาลฯ สั่ง STARK ใช้หนี้หุ้นกู้ “เอเซีย พลัส” 3,921.80 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย

14 มิถุนายน 2567

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ พิพากษา STARK ชำระเงินให้ “เอเซีย พลัส” 3,921.80 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย ภายใน 30 วัน เหตุผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ STARK242A

บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เอเซียพลัส ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 (STARK242A) แจ้งว่า ตามที่บริษัทได้ยื่นฟ้อง บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นจำเลยต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้เป็น คดีผู้บริโภคคดีหมายเลขดำที่ ผบ 397/2566 เมื่อวันที่ 21 ก.ค.2566 เพื่อเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้คงค้างทั้งหมด และศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้นัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 11 มิ.ย.2567 นั้น

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.2567 ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้มีคำพิพากษาให้จำเลย (บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) หรือ STARK) ชำระเงินให้แก่โจทก์ (บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัดในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) จำนวน 3,921,800,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา 4% นับจากวันที่ 17 พ.ค.-20 ก.ค.2566 และพร้อมดอกเบี้ยในอัตรา 6% นับจากวันฟ้องจนเสร็จสิ้น

โดยศาลได้ออกคำบังคับให้จำเลยปฏิบัติตามคำพิพากษาภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้อ่านคำพิพากษา ซึ่งจะครบกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติตามคำพิพากษาในวันที่ 10 ก.ค.2567 หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาภายในระยะเวลาข้างต้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษาโดยเร็ว

ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าที่สำคัญเป็นประการใด ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นกู้ทราบต่อไป

ศาลฯ สั่ง STARK ใช้หนี้หุ้นกู้ “เอเซีย พลัส” 3,921.80 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย