posttoday

ตลท. เตือนผู้ลงทุนจับตาประชุม ผถห. NUSA 7 มิ.ย.นี้ วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

16 พฤษภาคม 2567

ตลท. เตือนผู้ลงทุนติดตามผลการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ NUSA เหตุงบการเงินไตรมาส 1/67 ขาดทุนสุทธิ 127 ล้านบาท ซึ่งสอบทานโดยผู้สอบบัญชีที่อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น 7 มิ.ย.นี้

บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) หรือ NUSA ชี้แจงผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 7 มิ.ย.2567 ผู้สอบบัญชีภายใต้สังกัดสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท ซึ่งเป็นผู้สอบทานงบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.2567 ของบริษัทจะได้รับการเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ต่อไป

ทางด้านตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งว่า งบการเงินไตรมาส 1/2567 ของ NUSA ที่เผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างไรก็ตาม ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวยังอยู่ระหว่าง NUSA เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ในวันที่ 7 มิ.ย.2567

ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอให้ผู้ลงทุนติดตามผลการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวต่อไป

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของ NUSA ในไตรมาส 1/2567 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 127 ล้านบาท จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน ที่มีผลขาดทุนสุทธิ 115 ล้านบาท แต่มีรายได้รวม 413 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41% จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

1. รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น 118 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 136% จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน รายได้โดยส่วนใหญ่เป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ในโครงการเขาใหญ่ 68 ล้านบาท และการขายเพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ของกลุ่มบริษัท 60 ล้านบาท

2. รายได้จากเงินปันผลเพิ่มขึ้น 39 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 100% จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน เป็นเงินปันผลรับของเงินลงทุนในตราสารจาก บริษัท วินด์เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด ประกาศจ่ายเมื่อวันที่ 5 ม.ค.2567 จำนวน 5 บาท/หุ้น

3. รายได้อื่นลดลง 33 ล้านบาท หรือลดลง 57% จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน ซึ่งส่วนใหญ่เกิดการลดลงของรายได้ดอกเบี้ยรับ-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส่วนที่เพิ่มขึ้นในงวดบัญชีทั้งหมด 58 ล้านบาท