posttoday

ตลท. ขึ้นเครื่องหมาย SP หุ้น JKN เหตุไม่ส่งงบการเงินไตรมาส 1/67

16 พฤษภาคม 2567

ตลท. ขึ้นเครื่องหมาย SP หุ้น JKN เหตุไม่ส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.67 ตามระยะเวลากำหนด คาดนำส่งงบการเงินได้ภายใน 28 มิ.ย.67 พร้อมจัดประชุมเจ้าหนี้หุ้นกู้พรุ่งนี้ (17 พ.ค.) ชี้แจงแนวทางฟื้นฟูกิจการ และพิจารณาลงมติเลือก JKN เป็นผู้ทําแผน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน กรณีไม่ส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.2567 ประกอบด้วย 

บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) หรือ GL
บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) หรือ KKC
บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรรือ SAM

นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN เปิดเผยว่า บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องเลื่อนการส่งงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไตรมาส 1/2567 ซึ่งมีกำหนดส่งภายในวันที่ 15 พ.ค.2567 สาเหตุเนื่องจากอยู่ระหว่างการติดตามงบการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีและผู้ทำบัญชีต่างประเทศ

ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการเร่งประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การจัดทำงบการเงินแล้วเสร็จครบถ้วน ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ และคาดว่าจะสามารถนำส่งงบการเงิน ประจำไตรมาส 1/2567 ได้ภายในวันที่ 28 มิ.ย.2567

นอกจากนี้ บริษัทจะจัดให้มีการประชุมเจ้าหนี้หุ้นกู้ ในวันที่17 พ.ค.2567 เวลา 10.00 น. ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) ห้องมัฆวานรังสรรค์ โซน AB ชั้น 3เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่1 ชี้แจงแนวทางฟื้นฟูกิจการของบริษัท
วาระที่2 พิจารณาสนับสนุนการลงมติเลือก บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ทําแผน
วาระที่ 3 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)