posttoday

เปิดงบ TOA ไตรมาส 1/67 กำไร 804 ล้าน โต 27.2%

15 พฤษภาคม 2567

TOA รายงานกำไรสุทธิไตรมาสแรก 804 ล้านบาท โต 27.2% มาร์จิ้นเพิ่มขึ้น กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและปรับมูลค่ายุติธรรม มติบอร์ดตั้ง “ประจักษ์-ละออ ตั้งคารวคุณ” เป็นที่ปรึกษาในตำแหน่ง “ประธานผู้ก่อตั้ง”และ “รองประธานผู้ก่อตั้ง” สัญญาจ้าง 1 ปี รวมกว่า 10 ล้านบาท

นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท  ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOAเปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/2567 บริษัทมีกำไรสุทธิ 804 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.2% จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากกำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ในไตรมาส 1/2567 บริษัทมีการปรับผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน และปรับมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงิน รวมเป็นกำไร 149.7 ล้านบาท ในขณะที่ไตรมาส 1/2566 รวมเป็นผลขาดทุน 18.6 ล้านบาท

 

อย่างไรก็ตาม ในไตรมาส 1/2567 มียอดขาย 5,428 ล้านบาท ลดลง 4% จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน เป็นผลมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโดยรวมภายในประเทศและภาคอสังหาริมทรัพย์ อันเนื่องมาจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่อยู่ในระดับสูง และการอนุมัติงบประมาณรัฐบาลที่ล่าช้า ส่งผลต่อสภาพคล่องและกำลังซื้อที่ลดลง นอกจากนี้ การเปิดโครงการใหม่ของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ยังมีแนวโน้มชะลอตัวมาตั้งแต่ปลายปีก่อน ส่งผลต่อดีมานด์ความต้องการใช้สีและวัสดุก่อสร้างชะลอลงตามด้วย 

ทั้งนี้ คาดว่าในช่วงครึ่งหลังของปี 2567 เศรษฐกิจภายในประเทศจะค่อยๆ ฟื้นตัวดีขึ้นตามลำดับ ภายหลังที่งบประมาณภาครัฐที่ผ่านการอนุมัติแล้ว จะมีการทยอยเบิกจ่ายจะช่วยเร่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ช่วยเพิ่มสภาพคล่อง และการจ้างงานภายในประเทศ รวมถึงอัตราดอกเบี้ยจะเริ่มปรับตัวลดลงในช่วงไตรมาส 3/2567 ยังจะเป็นอานิสงส์เชิงบวกต่อเศรษฐกิจอีกด้วย

“บริษัทมุ่งบูรณาการการดำเนินธุรกิจตามหลักความยั่งยืนของ ESG ที่ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายในทุกสภาวการณ์ เพื่อรักษาความเป็นผู้นำและความได้เปรียบในการแข่งขัน อันเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของ TOA ให้เติบโต และสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ในระยะยาว” นายจตุภัทร์ กล่าว

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 14 พ.ค.2567 ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้มีมติอนุมัติให้ นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ และนางละออ ตั้งคารวคุณ เข้าเป็นที่ปรึกษาในตำแหน่ง “ประธานผู้ก่อตั้ง” และ “รองประธานผู้ก่อตั้ง” ตามลำดับ เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจสี และเคมีก่อสร้างแก่คณะกรรมการบริหาร ตลอดจนผู้บริหารและพนักงาน ตามความเหมาะสม

รวมถึงเป็นตัวแทนในนามของบริษัท ในการเข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวเนื่องกับการสร้างความสัมพันธ์ หรือการสร้างโอกาสทางธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายธุรกิจทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคตกับทั้งคู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท

การกำหนดค่าตอบแทนไปตามที่คู่สัญญาได้ตกลงกัน โดยพิจารณาจากขอบเขตหน้าที่การปฏิบัติงาน และประโยชน์ที่บริษัท จะได้รับมีระยะเวลาในการทำสัญญา ในระหว่างวันที่ 16 พ.ค.2567-15 พ.ค.2568 โดยมีค่าตอบแทน ดังนี้

1. นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ค่าตอบแทนปีละ 5,500,000 บาท โดยแบ่งจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือน

2. นางละออ ตั้งคารวคุณ ค่าตอบแทนต่อปี 4,800,000 บาท โดยแบ่งจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือน

นับรวมรายการทั้ง 2 รายการคิดเป็นเงินรวม 10,300,000 บาท

โดย นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ และนางละออ ตั้งคารวคุณ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทั้งทางตรง และทางอ้อมใน TOA รวม 39.0% และมีฐานะเป็นบุพการีของ กรรมการสำคัญของบริษัท 3 คน ได้แก่ 1.นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ, 2.นายณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ และ 3. นางบุศทรี หวั่งหลี