posttoday

“จิราพร ศิริคำ” ขึ้นแท่นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของเอ็กโก กรุ๊ป มีผล 1 พ.ค. 2567

17 เมษายน 2567

“จิราพร ศิริคำ” ขึ้นแท่นเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของเอ็กโก กรุ๊ป มีผล 1 พ.ค. 2567 แทน "เทพรัตน์ เทพพิทักษ์" ที่ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯ กฟผ.

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO Group ประกาศแต่งตั้ง นางสาวจิราพร ศิริคำ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ กรรมการลงทุน กรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน แทนนายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ ที่ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป การแต่งตั้งดังกล่าวเป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา

นางสาวจิราพร ศิริคำ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจไฟฟ้าและนวัตกรรมพลังงาน ตลอดจนการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจมาอย่างยาวนาน เคยดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้ว่าการ กฟผ. และได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ EGCO Group มาตั้งแต่ปี 2565 ทำให้มีความพร้อมในการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตลอดจนมีความเข้าใจในทิศทางการดำเนินธุรกิจของ EGCO Group และเป็นผู้มีส่วนร่วมในโครงการเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ ซึ่งจะช่วยผลักดันการเติบโตของ EGCO Group อย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้นางสาวจิราพร จะสานต่อการดำเนินธุรกิจของ EGCO Group ตามทิศทาง “Cleaner, Smarter and Stronger to drive sustainable growth” โดยมุ่งเน้นการลงทุนและเดินเครื่องโรงไฟฟ้าคุณภาพสูงที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งสนับสนุนเป้าหมายการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานไปสู่การใช้พลังงานสะอาด รวมทั้งการขยาย Portfolio พลังงานหมุนเวียนให้เพิ่มขึ้นเป็น 30% ภายในปี 2573 โดยมีความได้เปรียบจากการมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งใน 8 ประเทศที่มีฐานทางธุรกิจอยู่แล้ว ตลอดจนการบริหารโรงไฟฟ้าที่มีอยู่ในปัจจุบันกว่า 40 แห่ง รวมทั้งธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่องให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

อย่างไรก็ตามนางสาวจิราพร เคยดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง กฟผ. และก่อนหน้านั้น ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ ทำหน้าที่โฆษก กฟผ. นางสาวจิราพร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ (Industrial Engineering and Management) และปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (Energy Planning and Policy) จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (The Asian Institute of Technology - AIT) และปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งยังผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมาย