posttoday

"ตลท." ถก "ก.ล.ต." เร่งคุม Short Selling - โปรแกรมเทรด เร็วๆนี้

13 กุมภาพันธ์ 2567

พรีวาเลนไทน์! "ภากร ปีตธวัชชัย" เปิดใจมาตรการคุม Short Selling และ Program Trading ชงเข้ม "ก.ล.ต." พิจารณาเร็วๆนี้ เชื่อคุมเข้มระยะสั้นถึงระยะยาว

     ตามที่บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำระดับสากลได้สรุปผลการศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบกฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขายชอร์ต (Short Selling) และการใช้คอมพิวเตอร์ส่งคำสั่งซื้อขาย (Program Trading) ที่ใช้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเทียบเคียงกับตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ทั้งที่อยู่ในกลุ่มตลาดที่พัฒนาแล้วและกลุ่มตลาดที่มีการพัฒนาใกล้เคียงกับประเทศไทย (peer exchanges) เพื่อยกระดับการซื้อขายให้โปร่งใส และเสริมสร้างความเป็นธรรมผู้ลงทุนทุกประเภทนั้น

     ที่ปรึกษาได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้ตลาดหลักทรัพย์ฯพิจารณาเพื่อที่จะเป็นมาตรการในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการกำกับดูแลเรื่องดังกล่าวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในประเทศในปัจจุบัน เบื้องต้น ตลาดหลักทรัพย์ฯดำเนินการ 4 ด้าน คือ

     1. การควบคุม(Control) การเพิ่มกลไกการควบคุม program trading และลดความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ ทั้งในภาพรวมและในกรณี Short Selling อาทิ การกำหนดแนวทางในการติดตามการทำธุรกรรม Short Selling หรือการมีกลไกควบคุมราคาเพื่อลดความผันผวนของราคาหลักทรัพย์

     "ตลาดหลักทรัพย์ฯจะเพิ่มกลไกเพิ่มเติมในการควบคุมผลกระทบที่มีต่อราคาและสภาพคล่องจากธุรกรรม Short Sell และ Program Trading"

     2. การรายงาน (Reports) การปรับปรุงรายงาน Short Selling เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดและการติดตามได้ง่ายขึ้น รวมถึงการเปิดเผยต่อสาธารณชน

     "ตลาดหลักทรัพย์ฯจะมีการให้ข้อมูลการ Short Selling และ Program Trading เปิดเผยต่อสาธารณะมากขึ้นและลึกขึ้น เพื่อให้นักลงทุนได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน"

     3. การติดตามและการบังคับใช้กฎเกณฑ์ (Monitoring & Enforcement) โดยเน้นย้ำความคาดหวังต่อบริษัทสมาชิกในการดูแลให้ผู้ลงทุนปฏิบัติตามเกณฑ์ รวมทั้งปรับบทลงโทษให้มีความเข้มข้น

     "ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ บริษัทหลักทรัพย์สมาชิก จะมีการวางกระบวนการทำงานและระบบในการตรวจสอบข้อมูล และดำเนินการป้องกันการทำธุรกรรมที่ไม่ปกติและติดตามลงโทษผู้กระทำผิดและร่วมกระทำผิดอย่างเป็นมาตรฐาน เพื่อความชัดเจนและเสมอภาค"

     4. การแบ่งความรับผิดชอบ (Responsibility) จะมีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานกำกับดูแลและตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการดูแลการทำ Short Selling และ Program Trading ให้สอดคล้องกับสากล เพื่อให้หน่วยงานกำกับดูแลสามารถลงโทษต่อผู้กระทำผิดได้โดยตรงและรวดเร็ว

     "ตลาดหลักทรัพย์ฯจะเสนอผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดในการกำกับดูแลร่วมกันปรับกฏระเบียบต่างๆ และวางหน้าที่ของแต่ละผู้กำกับดูแล และ ตลาดหลักทรัพย์ฯอย่างชัดเจนและครบถ้วน เพื่อให้สามารถตรวจสอบความผิดได้สะดวก รวดเร็ว และรุนแรงขึ้น กับผู้กระทำความผิดและและผู้ร่วมกระทำความผิด"

     นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯเตรียมนำข้อสรุป 4 แนวทางการควบคุมและดูแลธุรกรรม Short Selling และ Program Trading เข้าหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้เร็วที่สุด

      "รายละเอียดของมาตรการทั้ง 4 ด้านจะเปิดเผยให้สาธารณะได้รับทราบโดยเร็วที่สุด เบื้องต้นจะมีมาตรการที่ต้องแก้ไขทั้งระยะสั้นและระยะยาว แต่เชื่อว่าทั้ง 4 ด้านจะสามารถป้องกันการทำธุรรรม Naked Short Selling และการทำธุรกรรม Program Trading ที่ไม่เหมาะสมได้ดีขึ้น"