posttoday

ก.ล.ต. จ่อปรับหลักการคัดเลือกบอร์ด ตลท. เพิ่มความรู้ด้าน ESG-บังคับใช้กม.

13 กุมภาพันธ์ 2567

ก.ล.ต. เล็งปรับปรุงหลักการเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์บอร์ด ตลท. เพิ่ม 2 ด้าน ESG-บังคับใช้กฎหมาย และเพิ่มความยืดหยุ่นให้บอร์ด ก.ล.ต. ปรับปรุงหรือแก้ไขประเภทของความรู้หรือประสบการณ์ของผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นบอร์ด ตลท. เปิดรับฟังความคิดเห็นถึง 14 มี.ค.67

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คณะกรรมการ ก.ล.ต.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 11 ม.ค.2567 มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักการของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นในองค์คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้องค์คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ มีความรู้และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับความจำเป็นเชิงกลยุทธ์และเชิงธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งสอดคล้องกับบริบทของตลาดทุนที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุภารกิจตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย (regulatory objectives)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงหลักการดังกล่าว โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1) การเพิ่มเติมความรู้และประสบการณ์อีก 2 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social and Governance หรือ ESG) และด้านการติดตามดูแลการซื้อขาย การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ หรือการบังคับใช้กฎหมาย (Surveillance/Regulatory Compliance)

2) การเพิ่มความยืดหยุ่นให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถปรับปรุงหรือแก้ไขประเภทของความรู้หรือประสบการณ์ของผู้ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามที่เหมาะสมแก่สถานการณ์ 

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=974  โดยผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: [email protected] หรือ [email protected] จนถึงวันที่ 14 มี.ค.2567