posttoday

ก.ล.ต. ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ GLOCON242A ศึกษาข้อมูลก่อนใช้สิทธิโหวต 13 ก.พ.นี้

08 กุมภาพันธ์ 2567

ก.ล.ต. ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ GLOCON242A ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ศึกษาข้อมูล ซักถามผู้ออกหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอ ก่อนตัดสินใจลงมติ 13 ก.พ.นี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่า ตามที่ บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด มหาชน หรือ GLOCON ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ GLOCON242A จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 13 ก.พ.2567 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยมีวาระเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1) พิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ GLOCON242A ออกไปอีก 2 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 25 ก.พ.2567 เป็นวันที่ 25 ก.พ.2569 และพิจารณาอนุมัติการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เป็นรายงวด กำหนดชำระพร้อมวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยจำนวน 9 งวด ตลอดระยะเวลา 2 ปี โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลง

2) พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ จากเดิม 7.25% ต่อปี เป็น 7.50% ต่อปี ในช่วงเวลาที่ขอขยายอายุหุ้นกู้ออกไป

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้กำหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ และผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับจากการมีมติอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ ให้ชัดเจนในแต่ละทางเลือก พร้อมเหตุผลประกอบโดยมีความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ประกอบด้วย ก.ล.ต. จึงขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ และใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรักษาประโยชน์ของตนเอง พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลต่างๆ จากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนประกอบการตัดสินใจออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ด้วย