posttoday

ตลท. สั่ง JKN แจงปรับโครงสร้าง JKN Legacy-ปกปิดข้อมูลขายหุ้น Miss Universe

01 กุมภาพันธ์ 2567

ตลท.สั่ง JKN ชี้แจงข้อมูลกรณีปรับโครงสร้างถือ JKN Legacy ก่อนขายหุ้น และเปิดเผยสารสนเทศข่าวลือขายหุ้น Miss Universe ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ภายใน 6 ก.พ.นี้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขอให้ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN ชี้แจงข้อเท็จจริงในเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญกรณีบริษัทปรับโครงสร้างการถือหุ้น JKN Legacy, Inc. (JKN Legacy) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจองค์กรนางงามจักรวาล (Miss Universe Organization : MUO) และครอบครองลิขสิทธิ์นางงามจักรวาล (Miss Universe) ก่อนขายหุ้นดังกล่าว และต่อมายื่นขอฟื้นฟูกิจการ รวมทั้งกรณีเปิดเผยสารสนเทศเมื่อปรากฏข่าวลือ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ภายในวันที่ 6 ก.พ.2567 และสำหรับความเห็นของคณะกรรมการบริษัทภายในวันที่ 15 ก.พ.2567

ทั้งนี้ ตามที่ JKN ได้แจ้งข้อมูลการปรับโครงสร้างถือหุ้น JKN Legacy การขายหุ้นดังกล่าว การผิดนัดชำระหนี้ การยื่นขอฟื้นฟูกิจการ และการเปิดเผยข้อมูล สรุปลำดับเหตุการณ์สำคัญ ดังนี้ 

1 ก.ย.2566 JKN ผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ 452 ล้านบาท

11 ต.ค.2566 JKN ปรับโครงสร้างการถือหุ้น JKN Legacy จากบริษัทย่อยโดยตรง 100% เป็นบริษัทย่อยทางอ้อม 100% ผ่าน JKN Global Content Pte. Ltd.

20 ต.ค.2566 คณะกรรมการบริหารของ JKN มีมติให้ JKN Global Content ขายหุ้น JKN Legacy 50% และได้ทำสัญญาซื้อขายหุ้นในวันดังกล่าว

7 พ.ย.2566 คณะกรรมการมีมติให้ JKN ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ

9 พ.ย.2566 ศาลล้มละลายกลางรับคำร้องการขอฟื้นฟูกิจการ

22 ม.ค.2567 JKN ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อข้อสอบถามของตลาดหลักทรัพย์ฯ กรณีปรากฏในสื่อต่างๆ ว่า JKN จะขายกิจการองค์กรนางงามจักรวาล (MUO) ว่า บริษัทคาดว่าจะมีข้อสรุปในเรื่องดังกล่าวในเวลาต่อไป

23 ม.ค.2567 JKN แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า เมื่อวันที่ 23 ม.ค.2567 คณะกรรมการ JKN มีมติรับทราบมติอนุมัติของคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับการขายหุ้น 50% ของ JKN Legacy ในราคา 16 ล้านเหรียญสหรัฐ (582 ล้านบาท) โดยแบ่งรับชำระ 3 งวด ภายในเดือน ธ.ค.2566 เดือน พ.ค. และเดือน ก.ย.2567 กำหนดการโอนหุ้นเมื่อชำระเงินงวดสุดท้าย

29 ม.ค.2567 JKN ชี้แจงเพิ่มเติมว่า JKN Global Content สามารถโอนหุ้นที่ซื้อขายได้เนื่องจากข้อห้ามตามกระบวนการฟื้นฟูกิจการเป็นการต้องห้ามเฉพาะตัวของ JKN และการอนุมัติการขาย JKN Legacy เป็นไปตามขอบเขตอำนาจดำเนินการ และขนาดรายการน้อยกว่า 15% จึงไม่จำเป็นต้องได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ JKN มีแผนนำเงินที่ได้จากการขายหุ้น JKN Legacy เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเป็นเงินหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและเพื่อสนับสนุนแผนการฟื้นฟูกิจการของบริษัท

ตลลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอให้ JKN ชี้แจงข้อมูลเพื่อให้เกิดความมชัดเจน ดังนี้ 

1. เหตุผลและความจำเป็นในการปรับโครงสร้างการถือหุ้น JKN Legacy จากการถือหุ้นทางตรงเป็นการถือหุ้นทางอ้อม ก่อนยื่นฟื้นฟูผ่านศาลในเวลาไม่นาน รวมทั้งกรณีหากไม่เปลี่ยนโครงสร้าง JKN จะเป็นผู้ได้รับเงินจากการขายที่จะต้องอยู่ในข้อห้ามตามกระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือไม่ อย่างไร

2. ความคืบหน้าการรับชำระเงินตามงวดรับชำระข้างต้น รายละเอียดของวัตถุประสงค์การใช้เงินที่แจ้งว่าเพื่อสนับสนุนแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท ความเห็นของคณะกรรมการ JKN ต่อวัตถุประสงค์การใช้เงินว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างไร และมาตรการติดตามดูแลการใช้เงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว

3. เหตุผลที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลที่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถามไม่ตรงกับข้อเท็จจริง กรณีปรากฏข้อมูลในสื่อต่างๆ ว่า JKN จะขายกิจการ MUO โดยเมื่อวันที่ 22 ม.ค.2567 แจ้งว่าบริษัทคาดว่าจะมีข้อสรุปในเวลาต่อไป แต่วันถัดมา คือ วันที่ 23 ม.ค.2567 บริษัทได้แจ้งว่า JKN Global Content ได้ลงนามสัญญาซื้อขายกิจการดังกล่าวแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 20 ต.ค.2566

นอกจากนี้ ขอทราบความเห็นของคณะกรรมการและมาตรการกำกับดูแลเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์ฯ กรณีที่มีข่าวลือหรือข่าวสารต่างๆ ที่บริษัทต้องชี้แจง โดยหากเป็นข่าวลือหรือข่าวสารที่มีสารสนเทศที่ถูกต้อง บริษัทต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบถึงข้อเท็จจริงนั้น