posttoday

"พิเชษฐ"นั่ง บอร์ด ตลท.ต่ออีกวาระ - ตั้ง "ม.ล.ทองมกุฎ" นั่งกรรมการคนใหม่

24 มกราคม 2567

ที่ประชุมวิสามัญสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ฯ เคาะ "พิเชษฐ สิทธิอำนวย"นั่งกรรมการต่ออีกวาระ พร้อมแต่งตั้ง "ม.ล.ทองมกุฎ ทองใหญ่"นั่งกรรมการคนใหม่ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ 5 ก.พ.นี้

     สืบเนื่องจากกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่สมาชิกเลือกตั้งจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย และ นายไพบูลย์ นลินทรางกูร 

     ที่ประชุมวิสามัญสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 จึงได้มีมติเลือก "นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย" กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง 

     และ "ม.ล. ทองมกุฎ ทองใหญ่" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด ให้เป็น "กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ" รายใหม่ 

     โดยทั้ง 2 รายจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

     สำหรับรายชื่อกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งหมด 11 ราย ที่จะปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ได้แก่ (เรียงลำดับตามตัวอักษร) 
     1. นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ 
     2. นายกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ 
     3. นายคมกฤช เกียรติดุริยกุล 
     4. ม.ล.ทองมกุฎ ทองใหญ่
     5. นายธิติ ตันติกุลานันท์
     6. นายพิชัย ชุณหวชิร
     7. นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย
     8. นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์
     9. นายศุภโชค ศุภบัณฑิต
     10. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย
     11. นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ