posttoday

STARK ลดกรรมการจาก 9 ราย เหลือ 5 ราย ชงผู้ถือหุ้นอนุมัติ 22 ก.พ.นี้

11 มกราคม 2567

มติบอร์ด STARK ลดจำนวนกรรมการจาก 9 ราย เหลือ 5 ราย กำหนดเงินเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ชงผู้ถือหุ้น 22 ก.พ.67

นายอรรถพล วัชระไพโรจน์ กรรมการ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 10 ม.ค.2567 มีมติในวาระสำคัญ ดังนี้

1.มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 

2. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย นายนพพร กิตติลดากุล กรรมการ, พันตำรวจเอกมงคล ภูวประภาชาติ กรรมการ และนายสมชาย เลาห์วีระพานิช กรรมการ

โดยกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่านข้างต้น ได้ลาออกจากกรรมการเมื่อวันที่ 20 ต.ค.2566 โดยบริษัทยังไม่ได้มีการแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ลาออกทั้ง 3 ท่านดังกล่าว เนื่องจากบริษัทไม่สามารถสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม
 
3.มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 และ ประจำปี 2567 ดังนี้
STARK ลดกรรมการจาก 9 ราย เหลือ 5 ราย ชงผู้ถือหุ้นอนุมัติ 22 ก.พ.นี้

โดยในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทยังไม่ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการท่านใดจนถึงปัจจุบัน และสำหรับปี 2567 เพื่อให้การบริหารจัดการงานของบริษัทเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้ โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร / พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยของบริษัทไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น และบริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทนอกเหนือจากค่าตอบแทนตามที่กล่าวมา

4. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดจำนวนกรรมการจาก 9 ท่าน เป็น 5 ท่าน

5. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น หมวดที่ 6 การจัดประชุมผ่านเล็กทรอนิกส์ และหมวดที่ 7 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการ หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการ ผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถ้อยคำในข้อบังคับบริษัทดังกล่าวได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์

6. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 หลังจากที่บริษัทสามารถสรรหาผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด เนื่องจากขณะนี้บริษัทยังไม่ได้รับการตอบกลับใดๆ จากสำนักงานสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. จำนวน 32 ราย บริษัทจึงยังไม่สามารถสรรหาผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดได้

7. มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ก.พ.2567 เวลา 10.00 น.ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสด ณ ห้อง VCV ชั้น 2 บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) (บริษัทย่อยของบริษัท) เลขที่ 159 หมู่ที่ 10 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 25 ม.ค.2567