posttoday

ก.ล.ต. กางแผนยุทธศาสตร์ปี 67-69 มุ่งสร้างความเชื่อมั่นตลาดทุนไทย

07 ธันวาคม 2566

ก.ล.ต. แถลงแผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. ปี 67-69 มุ่งเสริมสร้างความน่าเชื่อถือของตลาดทุนไทย ด้วยกลยุทธ์ “ป้อง ปราม ปราบ” พร้อมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผลักดัน Investment Token สร้างมูลค่าเพิ่มและความแข็งแกร่งให้ตลาดทุนไทย

นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยในงานสัมมนาแถลงแผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต.2567 ในห้อข้อ “ทิศทางการกำกับและกรพัฒนาตลาดทุนไทย เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความยั่งยืนของประเทศ” ว่า ยุทธศาสตร์ของ ก.ล.ต. เน้นส่งเสริมความเชื่อมั่น สร้างการเติบโต และการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมผลักดัน Investment Token สร้างมูลค่าเพิ่มและความแข็งแกร่งให้กับตลาดทุนไทย 

โดยปัจจุบันยอมรับว่าตลาดทุนไทยเผชิญกับความท้าทายทั้งจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน โดยเฉพาะความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนจากปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ ก.ล.ต. จะต้องเร่งการฟื้นคืนความเชื่อมั่นกลับมาให้ตลาดทุนไทยมีความน่าเชื่อถือ ดึงดูดนักลงทุนเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ผ่านความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ทั้งนี้ ภายใต้บริบทปัจจุบันและในระยะ 3-5 ปี ข้างหน้า ก.ล.ต. ตั้งเป้าหมายยกระดับความน่าเชื่อถือของตลาดทุนไทย (trust & confidence) ด้วยกลยุทธ์ “ป้อง ปราม ปราบ” ซึ่งไม่เพียงแต่ต้องดำเนินการด้านการกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมมากขึ้น การตรวจจับความผิดปกติได้ทันการณ์และนำผู้กระทำผิดมาลงโทษได้รวดเร็วด้วยโทษที่เหมาะสมเท่านั้น 

รวมทั้งต้องสอดประสานความร่วมมือ (harmonization) กับผู้ร่วมตลาด เพื่อยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการทำหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องใน value chain ของตลาดทุน 

โดย ก.ล.ต. เชื่อมั่นว่าการยกระดับทั้งองคาพยพนี้จะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตลาดทุนให้แข็งแกร่งขึ้น เป็นรากฐานในการช่วยบรรเทาผลกระทบและปรับวิกฤตเป็นโอกาส 

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังมุ่งผลักดันให้ตลาดทุนไทยมีพัฒนาการที่ต่อยอดจากเดิม โดยปรับเปลี่ยนจุดมุ่งเน้น หรือ shift focus เพื่อตอบโจทย์ประเทศในการปรับตัวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจสีเขียว และเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ำจากการมีความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน โดยเชื่อมั่นว่าเป้าหมายการสร้างสมดุลระหว่างการกำกับดูแลและการพัฒนาตลาดทุนไทย จะส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อความยั่งยืนของประเทศต่อไป  

สำหรับแผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. ปี 2567-2569 มุ่งบรรลุเป้าหมายหลัก 4 ด้าน ดังนี้

(1) ตลาดทุนมีความน่าเชื่อถือ (trust and confidence)
(2) ตลาดทุนเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญสู่เศรษฐกิจดิจิทัล    
(3) ตลาดทุนเป็นกลไกสำคัญสู่ความยั่งยืน (sustainable capital market)
(4) ผู้ลงทุนมีศักยภาพในการสร้างสุขภาพทางการเงินที่ดี

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้กำหนดให้มีแผนองค์กรนวัตกรรมซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ (enabler) ที่จะช่วยส่งเสริมการขับเคลื่อนและผลักดันภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์และบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้