posttoday

เปิดใจ"ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ"ยันนั่ง"บอร์ด PTT"ไร้ประโยชน์แอบแฝง

21 พฤศจิกายน 2566

ปลัดกระทรวงพลังงาน นั่งประธานบอร์ด ปตท. ยืนยันเป็นตามกลไกปกติ พร้อมปฏิบัติหน้าที่ สร้างสมดุล พร้อมเป็นทั้งรัฐ และ บริษัทมหาชน ดูแลประชาชน ควบคู่พัฒนาธุรกิจเติบโตยั่งยืน สอดรับนโยบายและการเปลี่ยนแปลงทางพลังงานโลก

     นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า การเข้ารับตำแหน่งประธานบอร์ด บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT ครั้งนี้เป็นไปตามกลไกปกติ ซึ่งมิได้มีผลประโยชน์แอบแฝงแต่อย่างใด ที่ผ่านมา ตำแหน่งประธานบอร์ด ปตท. ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านพลังงาน และหลายครั้งที่ปลัดกระทรวงพลังงานจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการ ปตท. 

     และด้วย PTT เป็นทั้งหน่วยงานรัฐและบริษัทมหาชน การเข้ารับตำแหน่งในครั้งนี้ จะพยายามใช้บทบาทและอำนาจหน้าที่ในการสร้างสมดุลในการดูแลทั้งด้านความมั่นคงทางพลังงาน และด้านราคาเพื่อให้เกิดความยุติธรรมกับทุกฝ่าย แต่จะเน้นประชาชนเป็นสำคัญเนื่องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญที่สุด ควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจให้มั่นคง ยั่งยืน ตามกระแสการเปลี่ยนแปลงและทิศทางพลังงานโลก

     "หลังจากผมได้รับตำแหน่งประธานบอร์ดบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมานั้น ผมเข้าใจในบทบาทของ ปตท. ที่เป็นทั้งรัฐและบริษัทมหาชน ที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ในส่วนนี้ ผมจะสร้างความสมดุล เพื่อให้ ปตท. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ ได้ดำเนินการตามนโยบายที่จะสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ดูแลช่วยเหลือประชาชน และในฐานะที่ ปตท. เป็นบริษัทมหาชนที่ขึ้นทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์  ผมจะช่วยเสริมสร้างการเติบโตขององค์กร พัฒนาให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางพลังงาน (Energy Transition) มีความยั่งยืนในการประกอบธุรกิจ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกคน  และขอยืนยันอีกครั้งว่า การดำรงตำแหน่งประธานบอร์ด ปตท. นี้ ผมก็จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ คู่ขนานไปกับธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกัน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย มั่นคง เป็นธรรม ยั่งยืน” นายประเสริฐ กล่าว