logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
posttoday

"ESSO" เปลี่ยนชื่อเป็น "บางจาก ศรีราชา (BSRC)" มีผล 15 พ.ย.66

21 พฤศจิกายน 2566

"เอสโซ่ (ประเทศไทย)" เปลี่ยนชื่อเป็น "บางจาก ศรีราชา (BSRC)" มีผลตั้งแต่ 15 พ.ย.2566 ไม่มีผลกระทบต่อการทำธุรกรรม หรือ พอร์ตลงทุนของลูกค้า

     บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) แจ้งเปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์ในระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ เป็น BSRC มีผลตั้งแต่ 20 พฤศจิกายน 2566 หลังจาก "บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ ESSO" ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น "บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) หรือ BSRC" ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา นั้น

     ทั้งนี้บริษัทฯได้แจ้งเปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์ใหม่ในระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดซื้อขายสัญญาล่วงหน้า จาก "ESSO" เป็น "BSRC" โดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

     อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่มีผลกระทบต่อการทำธุรกรรม หรือ พอร์ตการลงทุนของลูกค้าแต่อย่างใด