posttoday

"ESSO" เปลี่ยนชื่อเป็น "บางจาก ศรีราชา (BSRC)" มีผล 15 พ.ย.66

21 พฤศจิกายน 2566

"เอสโซ่ (ประเทศไทย)" เปลี่ยนชื่อเป็น "บางจาก ศรีราชา (BSRC)" มีผลตั้งแต่ 15 พ.ย.2566 ไม่มีผลกระทบต่อการทำธุรกรรม หรือ พอร์ตลงทุนของลูกค้า

     บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) แจ้งเปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์ในระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ เป็น BSRC มีผลตั้งแต่ 20 พฤศจิกายน 2566 หลังจาก "บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ ESSO" ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น "บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) หรือ BSRC" ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา นั้น

     ทั้งนี้บริษัทฯได้แจ้งเปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์ใหม่ในระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดซื้อขายสัญญาล่วงหน้า จาก "ESSO" เป็น "BSRC" โดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

     อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่มีผลกระทบต่อการทำธุรกรรม หรือ พอร์ตการลงทุนของลูกค้าแต่อย่างใด