posttoday

เปิดประวัติ “พรอนงค์ บุษราตระกูล” นั่งเลขาฯ ก.ล.ต.คนใหม่

18 กันยายน 2566

เปิดโปรไฟล์ “พรอนงค์ บุษราตระกูล” หลัง ครม.เคาะนั่งเลขาธิการ ก.ล.ต. คนที่ 8 ต่อจาก “รื่นวดี สุวรรณมงคล” ที่ครบวาระเมื่อ 30 เม.ย.66

คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแต่งตั้ง รศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล อาจารย์ประจำภาควิชาการเงินและการธนาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คนใหม่ 

ทั้งนี้ รศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล จะเข้ามารับตำแหน่งเลขาธิการ ก.ล.ต. เป็นคนที่ 8

ต่อจาก นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล ที่ครบวาระไปเมื่อวันที่ 30 เม.ย.2566

ก่อนหน้านี้ “รศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล” เปิดใจกับ “โพสต์ทูเดย์” ว่า การเข้ามาสมัครเลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต. ในครั้งนี้ ได้มีคนในวงการตลาทุนมาทาบทามให้เข้าสมัคร ซึ่งมองว่าตัวเองมีความพร้อม เนื่องจากเรื่องวิชาการสุดแล้ว ปัจจุบันรอโปรดเกล้าฯ เป็นศาสตราจารย์อยู่ และในเรื่องของส่วนตัวนั้น ลูกก็จบการศึกษาแล้ว  

ต่างจากครั้งก่อนที่มีคณะกรรมการสรรหา ได้ติดต่อมาให้ลงสมัครในตำแหน่งดังกล่าว แต่ตัวเองเลือกที่จะไม่ลงสมัครเพราะตัวเองไม่พร้อม มองว่าตำแหน่งเบอร์ 1 ของทุกที่จะต้องเสียสละเต็มที่ แต่ ณ เวลานั้น เชื่อว่าตัวเองเหมาะกับการสนับสนุนมากกว่า  

นอกจากนี้ ในการเข้ามาสมัครในครั้งนี้ ยังมองเห็นทั้งโอกาส และปัญหาที่จะสามารถเข้ามาช่วยได้ พร้อมผลักดัน“Digital Asset” ที่มองว่าน่าจะปรับในบางส่วนได้ อยากทำให้โอกาสนี้เกิดขึ้น และพร้อมที่จะรับผิดชอบกับสิ่งที่ผลักดัน     

อนึ่ง คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นเลขาธิการ ก.ล.ต เหลือ 2 รายได้แก่ “รศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล” อาจารย์ประจำภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ "วรัชญา ศรีมาจันทร์" รองเลขาธิการ ก.ล.ต. และเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พิจารณาให้เหลือ 1 ราย หลังจากนั้นเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาแต่งตั้งเป็นเลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต. และประกาศราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

รู้จัก เลขาธิการ ก.ล.ต.คนใหม่

รศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล เป็นหัวหน้าภาควิชาการธนาคารและการเงิน, ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการกำกับดูแลกิจการ, อาจารย์ประจำภาควิชาการเงินและการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยเคยเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ถึง 2 สมัย คือ 8 เม.ย.2557-24 ก.ค.2561 และ25 ก.ค.2561-19 ก.ค.2564

นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์ด้านการบริหารทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

ขณะที่เคยดำรงดำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 2 สมัย คือ 8 เม.ย.2557-24 ก.ค.2561 และ 25 ก.ค.2561-19 ก.ค.2564 

รวมถึงเคยทำงานในด้านต่างๆ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และ สำนักงาน ก.ล.ต.

สำหรับด้านการศึกษา

ปี 2556 CHARTERED FINANCIAL ANALYST (CFA), ประเทศไทย

CERTIFIED INTERNAL AUDITOR (CIA) ปี 2545 สถาบันระหว่างประเทศ ผู้ตรวจสอบบัญชี, สหรัฐอเมริกา

ปี 2540 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี 2534 ปริญญาโท สาขาสารสนเทศการจัดการการบริหารธุรกิจ ระบบ มหาวิทยาลัยดัลลัส สหรัฐอเมริกา

ปี 2532 ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ, การจัดการเชิงปริมาณ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย