posttoday

เปิดสาเหตุ! ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นงบการเงิน ALL

15 สิงหาคม 2566

ตลท.ขึ้นเครื่องหมาย SP และ NP หุ้น ALL เหตุจากความไม่แน่นอนในการดำเนินการต่อเนื่อง ฟาก ALL ชี้แจงผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นงบการเงิน เกิดจากขาดสภาพคล่องทางการเงิน-ผิดนัดชำระหนี้-ถูกฟ้องร้อง ไม่ได้มีสาเหตุจากการที่ผู้สอบบัญชีถูกจำกัดขอบเขตโดยผู้บริหาร

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขึ้นเครื่องหมาย SP และ NP หลักทรัพย์ บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ALL กรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็น/ไม่ให้ความเชื่อมั่นต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เนื่องจากความไม่แน่นอนในการดำเนินการต่อเนื่อง

นายธนากร ธนวริทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ALL เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทได้นำส่งงบการเงินไตรมาส 2/2566 สิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้สอบทานและรับรองงบการเงินโดยไม่แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างการสอบทาน ไม่ได้มีสาเหตุจากการที่ผู้สอบบัญชีถูกจำกัดขอบเขตโดยผู้บริหาร แต่เกิดจากผลกระทบจากความไม่แน่นอน ซึ่งอาจกระทบต่อความสามารถในการดำเนินงาน โดยมีสาระสำคัญจากสถานการณ์ ดังนี้  

1.การขาดสภาพคล่องทางการเงิน 
จากงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 กลุ่มบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 1 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนมากกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 1,943.07 ล้านบาท และมีภาระผูกพันในการชำระค่าซื้อที่ดินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี จำนวน 1,523.22 ล้านบาท และจากผลขาดทุนจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง จนส่งผลให้มีผลขาดทุนเกินทุนจำนวน 781.27 ล้านบาท 

โดยการขาดสภาพคล่องทางการเงิน จึงเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างในปัจจุบันต่อได้ ผิดนัดชำระหนี้ทั้งจากเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้เงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอก เจ้าหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และหุ้นกู้ รวมถึงผิดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้และผิดนัดชำระคืนเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการจัดหาเงินจากแหล่งเงินทุนเพื่อจ่ายชำระหนี้สินหมุนเวียนและภาระผูกพันที่ถึงกำหนดชำระดังกล่าว 

สถานการณ์ปัจจุบันกลุ่มบริษัทยังไม่สามารถเพิ่มทุนได้ตามแผนธุรกิจเดิม และแผนการขายสินทรัพย์เพื่อนำมาชำระหนี้มีความล่าช้า จึงทำให้มีความไม่แน่นอนอย่างมีสาระสำคัญเกี่ยวกับความสามารถในการจัดหาเงินทุนเพื่อนำมาใช้ในการชำระคืนหนี้สินของกลุ่มบริษัท และเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2566 ได้มีมติอนุมัติการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ และการจัดจ้างสำนักงานทนายความเพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ

2. การผิดนัดชำระหนี้
กลุ่มบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 5,321.55 ล้านบาท สูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี จำนวน 2,323.04 ล้านบาท หุ้นกู้ 4 รุ่น ได้แก่ ALL235A, ALL23OA, ALL242A และ ALL252A ผิดนัดชำระดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ใช้สิทธิเรียกให้หุ้นกู้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระหนี้โดยพลัน วันที่ครบกำหนดชำระโดยพลันคือวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ซึ่งเหตุผิดนัดดังกล่าวยังคงดำรงอยู่ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ดังนั้นเมื่อนํามูลหนี้หุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 400 ล้านบาท จึงเป็นเหตุให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้รุ่นอื่นๆ ที่เหลือ (CrossDefault) ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ปัจจุบันผู้ถือหุ้นกู้ได้มอบหมายให้ตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือดำเนินการฟ้องร้องและบังคับจำนองทรัพย์สินหลักประกันของผู้ออกหุ้นกู้

นอกจากนี้ บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี และเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลภายนอกที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี รวมจำนวน 1,544.69 ล้านบาท ซึ่งบริษัทไม่สามารถจ่ายชำระดอกเบี้ยเงินกู้ยืมดังกล่าวได้ตามระยะเวลาที่กำหนด และเจ้าหนี้เงินกู้หลายรายฟ้องร้องบริษัทต่อศาลแพ่งและศาลอาญาให้บริษัทจ่ายชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยผิดนัดชำระ ปัจจุบันคดีความอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล นอกจากนี้บริษัทยังมีภาระหนี้สินอื่นๆ ที่ผิดนัดชำระหนี้หรือผิดสัญญาเป็นจำนวนมาก

3. การถูกฟ้องร้อง 
บริษัทถูกฟ้องร้องจากสถาบันการเงิน บริษัทอื่น และบุคคลธรรมดาหลายรายในคดีต่างๆ จากการผิดสัญญา การเรียกร้องค่าเสียหายและอื่นๆ โดยมีทุนทรัพย์สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมจำนวน 317.01 ล้านบาท ปัจจุบันคดีความอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล