posttoday

JTS แต่งตั้ง “ซัง โด ลี” นั่งกรรมการบริษัท-กรรมการผู้จัดการ มีผล 1 ส.ค.66

12 กรกฎาคม 2566

JTS แต่งตั้ง “ซัง โด ลี” เข้าดำรงตดำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ แทน “ดุสิต ศรีสง่าโอฬาร” ที่ลาออก มีผล 1 ส.ค.66

นายสมบุญ พัชรโสภาคย์ กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด(มหาชน) หรือ JTS เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 11 ก.ค.2566 มีมติอนุมัติตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

โดยให้แต่งตั้ง นายซัง โด ลี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ แทน นายดุสิต ศรีสง่าโอฬารกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ที่ลาออก โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.2566 เป็นต้นไป

ก่อนหน้านี้ นายดุสิต ศรีสง่าโอฬาร ได้ยื่นใบลาออกจากการเป็นกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริษัท และตำแหน่งอื่นๆของบริษัท เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว จึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวได้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.2566

JTS แต่งตั้ง “ซัง โด ลี” นั่งกรรมการบริษัท-กรรมการผู้จัดการ มีผล 1 ส.ค.66