posttoday

อ่วม! ALL ถูกเรียกจ่ายหนี้หุ้นกู้ทันที 5 รุ่น กว่า 2,216 ล้าน ขีดเส้น 31 ก.ค.นี้

04 กรกฎาคม 2566

ALL ถูกผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เรียกให้ชำระหนี้หุ้นกู้โดยพลัน 5 รุ่น รวมมูลค่ากว่า 2,216 ล้านบาท ภายใน 31 ก.ค.นี้ หลังผิดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ หากไม่จ่ายภายในกำหนดฟ้องร้องบังคับคดีต่อไป

นายธนากร ธนวริทธิ์ กรรมการ บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ALL เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3 ก.ค.2566 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ BAY ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ได้ส่งหนังสือที่ 1318/2566 เรื่อง ขอให้ชำระหนี้หุ้นกู้โดยพลัน 

โดยให้บริษัทชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ รวมถึงดอกเบี้ยที่ค้างชำระตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิที่คำนวณจนถึงวันที่ผิดนัดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,483.70 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราบวกเพิ่ม 2% จากอัตราดอกเบี้ยปกติและจำนวนเงิน นับแต่วันผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าบริษัทจะชำระหนี้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 31 ก.ค.2566 โดยปัจจุบันบริษัทยังไม่เข้าเงื่อนไขการ Cross Default

ทั้งนี้ หากบริษัทไม่ชำระเงินต้นและพร้อมดอกเบี้ยตามที่บอกกล่าวข้างต้นได้ครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีตามกฎหมายกับบริษัทต่อไป

สืบเนื่องจากเหตุผิดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ ALL230A, ALL235A, ALL242A และ  ALL252A โดยหุ้นกู้ ALL ทั้ง 4 รุ่น รวมกันมีมูลค่าคงค้างหุ้นกู้ที่ 1,431.70 ล้านบาท และมีจำนวนดอกเบี้ยที่ผิดนัดชำระที่ 16.89 ล้านบาท (ณ วันที่ 30 มิ.ย.2566) ดังนี้ 

1.หุ้นกู้มีหลักประกันของ บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่กอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน หรือ หุ้นกู้รุ่น ALL230A  มีจำนวนมูลค่าคงค้างหุ้นกู้ 380 ล้านบาท และมีจำนวนดอกเบี้ยที่ผิดนัดชำระ 4.56 ล้านบาท

2.หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ.2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน หรือ หุ้นกู้รุ่น ALL235A มีจำนวนมูลค่าคงค้างหุ้นกู้ 631.90 ล้านบาท และมีจำนวนดอกเบี้ยที่ผิดนัดชำระ 7.08 ล้านบาท 

3.หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครมกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน หรือ หุ้นกู้รุ่น AL12424 มีจำนวนมูลค่าคงค้างหุ้นกู้ 168.20 ล้านบาท และมีจำนวนดอกเบี้ยที่ผิดนัดชำระ 2.01 ล้านบาท  

และชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน หรือ หุ้นกู้รุ่นALL252A มีจำนวนมูลค่าคงค้างหุ้นกู้ 251.60 ล้านบาท และมีจำนวนดอกเบี้ยที่ผิดนัดชำระ 3.24 ล้านบาท  

สำหรับสาเหตุของการผิดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ทั้ง 4 รุ่น มาจากการขาดสภาพคล่อง กระแสเงินสดหมุนเวียนไม่เพียงพอ

นอกจากนี้ ล่าสุดวันนี้ (3 ก.ค.) ALL ได้รายงานว่า หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (ALL244A) ได้ผิดนัดชำระดอกเบี้ยจำนวน 10.54 ล้านบาท เมื่อวันที่ 3 ก.ค.2566 เนื่องจากบริษัทขาดสภาพคล่อง กระแสเงินสดหมุนเวียนไม่เพียงพอ

ทั้งนี้ หุ้นกู้ ALL244A ออกเมื่อวันที่ 1 ต.ค.64 และครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 1 เม.ย.2567 จำนวนเสนอขาย 709.90 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 7% ต่อปี โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นกู้ 573 ราย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ดังนั้น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ BAY ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จึงอาศัยอำนาจตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 11 การผิดนัดและผลของการผิดนัด ข้อย่อย 11.2 และข้อย่อย 11.3 (ข) (1) ขอเรียกให้หุ้นกู้ ALL244A ทั้งหมดถึงกำหนดชำระหนี้โดยพลัน 

โดยเมื่อบริษัทได้รับหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันฉบับนี้ และเหตุผิดนัดดังกล่าวยังคงดำรงอยู่ให้ถือว่าหนี้เงินตามหุ้นกู้ ALL224A ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลัน และบริษัทจะต้องชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้รวมถึงดอกเบี้ยที่ค้างชำระตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิที่คำนวณจนถึงวันที่ผิดนัดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 733.24 บาท พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดในอัตรา 9.00% ต่อปี นับแต่วันผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าบริษัทจะชำระหนี้เสร็จสิ้น 

ขอให้บริษัทชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยผ่านทางธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินหุ้นกู้ ภายในวันที่ 31 ก.ค.2566

ทั้งนี้ หากบริษัทละเลยไม่ชำระเงินต้นและพร้อมดอกเบี้ยตามที่บอกกล่าวข้างต้นได้ครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อขอมติที่ประชุมในการดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีตามกฎหมายกับบริษัทต่อไป

ทางด้านสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ ThaiBMA ได้ขึ้นเครื่องหมาย DP (Default Payment) หุ้นกู้ ALL244A แจ้งเตือนนักลงทุนแล้ว หลังจากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ย ซึ่งถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ