posttoday

คลายบ่วง! STARK เทรด Cash Balance เริ่ม 1-30 มิ.ย.นี้

29 พฤษภาคม 2566

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ "STARK" ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิ.ย.66 โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance

ตามที่หลักทรัพย์ของ "บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK" ถูกสั่งห้ามซื้อขายโดยขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เนื่องจากไม่นำส่งงบการเงินประจำปี 2565 และปัจจุบันบริษัทยังไม่สามารถนำส่งงบการเงินดังกล่าวและงบการเงินไตรมาส 1/2566

ซึ่งบริษัทได้ชี้แจงความคืบหน้าในการดำเนินการต่างๆตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. สอบถาม โดยคาดว่าจะนำส่งงบการเงินสอบทานประจำปี 2565 ได้ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2566 แต่หากมีเหตุการณ์ที่อาจจะก่อให้เกิดความล่าช้าจนบริษัทไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลภายในระยะเวลาข้างต้น บริษัทจะดำเนินการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯโดยเร็วที่สุด

สำหรับการตรวจสอบธุรกรรมที่อาจมีความผิดปกติ การใช้เงินจากการออกหุ้นกู้และหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด และการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (Special Audit) บริษัทจะชี้แจงข้อมูลต่อไปเมื่อผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วเสร็จ ซึ่งบริษัทจะจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 (รายละเอียดปรากฏตามข่าว STARK วันที่ 24 และ 26 พฤษภาคม 2566)

ทั้งนี้ การถูกสั่งห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ STARK จะครบ 3 เดือนในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ตลาดหลักทรัพย์ฯจึงจะเปิดให้ซื้อขายได้ชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายได้ก่อนที่หลักทรัพย์ STARK จะถูกหยุดพักการซื้อขายต่อโดยจะเปิดให้ซื้อขายเป็นเวลา1เดือน ระหว่างวันที่ 1 –30 มิถุนายน 2566

ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
1. ให้หลักทรัพย์ STARK ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance กล่าวคือ ผู้ซื้อต้องชำระเงินทั้งจำนวนก่อนการซื้อหลักทรัพย์
2. ขึ้นเครื่องหมาย NC กำกับตลอดระยะเวลาที่ให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อเตือนผู้ลงทุนให้ใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์
3. กำหนดให้การซื้อขายหลักทรัพย์ STARK ในวันแรก (1 มิถุนายน 2566)1/ มีราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling& Floor) ไม่เกินหนึ่งเท่าจากราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย
4. ตลาดหลักทรัพย์ฯจะไม่นำหลักทรัพย์ STARK มารวมในการคำนวณดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ (SET Index)

เมื่อครบระยะเวลาดังกล่าว (คือ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป) ตลาดหลักทรัพย์ฯจะหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ของ STARK โดยขึ้นเครื่องหมาย SP จนกว่าบริษัทจะนำส่งงบการเงินได้ครบถ้วน

ตลาดหลักทรัพย์ฯขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยศึกษาข้อมูลที่บริษัทจะชี้แจงผ่าน Public Presentation และข้อมูลต่างๆของ STARK โดยละเอียด เช่น ข่าวย้อนหลัง ฐานะการเงินผลการดำเนินงาน ความเห็นผู้สอบบัญชี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คณะกรรมการ เป็นต้น ตลอดจนความเสี่ยงและปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย

ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลงบการเงินพร้อมความเห็นผู้สอบบัญชีงวดล่าสุด และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี(แบบ 56-1 One Report) ล่าสุด ที่บริษัทเปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลสำคัญของบริษัทที่ https://www.set.or.th/th/market/product/stock/quote/STARK/company-profile/information

คลายบ่วง! STARK เทรด Cash Balance เริ่ม 1-30 มิ.ย.นี้