posttoday

ก.ล.ต. ปรับเกณฑ์เพิ่มช่องทางระดมทุนบริษัทไทยขนาดกลาง-ต่างประเทศขนาดใหญ่

27 พฤษภาคม 2566

บอร์ด ก.ล.ต. เห็นชอบปรับเกณฑ์รับหุ้นเข้าจดทะเบียนตามเกณฑ์มาร์เก็ตแคป เพิ่มช่องทางระดมทุนให้บริษัทไทยขนาดกลางที่ประกอบธุรกิจตาม BCG Model และบริษัทต่างประเทศขนาดใหญ่ที่สร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์อย่างมีนัยสำคัญต่อประเทศ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้กิจการที่ประกอบธุรกิจที่ภาครัฐให้การสนับสนุน สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง

โดยที่ประชุมคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คณะกรรมการ ก.ล.ต.) ในการประชุมครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 11 พ.ค.2566 มีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามเกณฑ์มูลค่าหุ้นสามัญตามราคาตลาด (Market capitalization) สำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมที่ภาครัฐให้การสนับสนุน 

ทั้งนี้ ให้ครอบคลุมบริษัทไทยขนาดกลางและบริษัทต่างประเทศขนาดใหญ่ที่สร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic value) อย่างมีนัยสำคัญให้กับประเทศไทย การปรับปรุงกลุ่มอุตสาหกรรมเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) ซึ่งจากเดิมเกณฑ์ข้างต้นจำกัดให้เฉพาะบริษัทไทยขนาดใหญ่ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เท่านั้น

สำหรับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะสร้างความยืดหยุ่นและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น จากเดิมที่บริษัททั่วไปสามารถระดมทุนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ด้วยเกณฑ์กำไรสุทธิ ซึ่งต้องประกอบธุรกิจและมีผลการดำเนินงานเป็นกำไรแล้วเป็นระยะเวลาหนึ่งนั้น 

การปรับปรุงเกณฑ์ครั้งนี้ได้เพิ่มช่องทางระดมทุนให้กับบริษัทไทยขนาดกลางที่ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมที่ภาครัฐให้การสนับสนุนตาม BCG Model รวมถึงบริษัทต่างประเทศขนาดใหญ่ที่สร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ ให้แก่ประเทศไทยก็สามารถระดมทุนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ด้วยเกณฑ์ Market capitalization ได้ด้วย 

โดยเป็นการสร้างโอกาสสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ภาครัฐให้การสนับสนุน สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศก้าวไปข้างหน้าด้วยเช่นกัน โดยทางตลาดหลักทรัพย์ฯ จะดำเนินการบังคับใช้เกณฑ์ดังกล่าวต่อไป