posttoday

ALL ค้างจ่ายดอกหุ้นกู้ “ALL242A-ALL252A” งวดที่ 5 อีก 80% รวม 5.09 ล้าน

26 พฤษภาคม 2566

ALL จ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ "ALL242A-ALL252A" งวดที่ 5 เพียง 20% มูลค่า 1.27 ล้านบาท เหลือค้างจ่ายอีก 80% มูลค่า 5.09 ล้านบาท เหตุปัญหาสภาพคล่องทางการเงินต่อเนื่องตั้งแต่ปี 65

นายธนากร ธนวริทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ALL เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไก่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน” หรือ หุ้นกู้รุ่น ALL242A 

และ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2568 ชุดที่ 2 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน” หรือ หุ้นกู้รุ่น ALL252A

ขอรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทได้แจ้งต่อ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) หรือ BAY ในฐานะนายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงินว่า ได้ครบกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดที่ 5 ในวันที่ 23 พ.ค.2566 

ทั้งนี้ บริษัทได้ขอชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ในวันที่ 23 พ.ค.2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ โดยบริษัทสามารถชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ได้บางส่วน (20%) คิดเป็น 1,272,031.86 บาท นับจากวันครบกำหนดชำระ จาก 100% คิดเป็น 6,360,159.32 บาท เหลือค้างชำระอีก 80% คิดเป็น 5,088,127.46 บาท 

บริษัทได้เรียนแจ้งให้ทางนายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงินทราบว่า ปัจจุบันบริษัทยังไม่สามารถชำระดอกเบี้ยทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามวันที่ทางนายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงินเรียกให้ชำระได้ เนื่องจากปัญหาสภาพคล่องทางการเงินที่ต่อเนื่องมา นับตั้งแต่ปี 2565 

กรณีดังกล่าวจึงถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ ในการนี้ตาม ข้อ 11.2 ของข้อกำหนดสิทธิกำหนดให้นายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน อาจใช้ดุลพินิจตามที่เห็นสมควรโดยฝ่ายเดียว ดำเนินการเรียกร้องให้บริษัทชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือดำเนินการฟ้องร้องเอากับบริษัท หรืออาจจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 45 วันนับแต่ได้รู้ถึงเหตุผิดนัดนั้น เพื่อขอมติในการดำเนินการเรียกร้องให้บริษัทชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือดำเนินการฟ้องร้องเอากับบริษัทหากเกิดความเสียหายขึ้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2566 (ครั้งที่เลื่อนเนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม) เมื่อวันที่ 23 ก.พ.2566 อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงวันกำหนดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ จากเดิมชำระทุก 3 เดือน เป็นชำระทุก 6 เดือนและอนุมัติให้บริษัทชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ในอัตรา 5% ต่อปี (จากอัตรา 7.00% ต่อปีตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ)

โดยให้พักการชำระดอกเบี้ยในอัตรา 2% ต่อปี และให้นำดอกเบี้ยส่วนดังกล่าวไปรวมคำนวณชำระในวันครบกำหนดไถ่ถอน หรือวันที่บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนในกรณีที่สามารถขายทรัพย์สินหลักประกันได้ หรือกรณีอื่นใดที่สามารถชำระคืนหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยคงค้างชำระได้ครบถ้วน (แล้วแต่กรณี) 

รวมทั้งอนุมัติแก้ไขปลี่ยนแปลงข้อความในข้อกำหนดสิทธิใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ดังนั้น จึงไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ก) ดังกล่าวข้างต้น