posttoday

ลุ้น STARK ส่งงบการเงินปี 65 ทัน 16 มิ.ย. หลัง ตลท.ปลด SP ชั่วคราว 1 มิ.ย.นี้

24 พฤษภาคม 2566

STARK คาดเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีงบการเงินปี 65 ได้ภายใน 16 มิ.ย.66 เพื่อเป็นข้อมูลแก่นักลงทุน หลัง ตลท.จ่อปลด SP ชั่วคราว 1 มิ.ย.นี้ เปิดให้ซื้อขายหุ้น 1 เดือน ระหว่าง 1-30 มิ.ย.66 นัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 31 พ.ค.นี้ ขอผ่อนผันส่งแบบแสดงรายงานข้อมูลปี 65 แต่ยันจ่ายดอกเบี้ย

นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ กรรมการ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK เปิดเผยว่า ขอแจ้งสถานการณ์ความคืบหน้าของบริษัท ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) หลังไม่สามารถส่งงบการเงินปี 2565 ได้ตามกำหนด ดังนี้

1. ความคืบหน้าของการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงินประจำปี 2565 โดยได้จัดตั้งคณะทำงานภายในเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงตามประเด็นข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี และการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ (special audit) โดยผู้บริหารชุดปัจจุบันได้ให้ความร่วมมือ และทำงานอย่างใกล้ชิดกับ PwC ในการร่วมวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน และบัญชีของบริษัทในการตรวจสอบบัญชี และจัดทำงบการเงินประจำปี 2565

อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก ตลท.จะปลดเครื่องหมายห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์ (SP) เป็นการชั่วคราว ในวันที่ 1 มิ.ย.2566 เพื่อเปิดให้มีการซื้อขายหุ้นของบริษัทเป็นระยะเวลา 1 เดือนในระหว่างวันที่ 1-30 มิ.ย.2566 บริษัทจึงได้ประสานงานกับผู้สอบบัญชีในการเร่งสอบทานงบการเงิน เพื่อให้บริษัทสามารถเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีเบื้องต้นแก่นักลงทุนในระหว่างที่มีการเปิดให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราว ซึ่งบริษัทคาดว่าจะสามารถเปิดเผยข้อมูลได้ภายในวันที่ 16 มิ.ย.2566 ทั้งนี้ หากมีเหตุการณ์ที่อาจจะก่อให้เกิดความล่าช้าจนบริษัทไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลภายในระยะเวลาข้างต้น บริษัทจะดำเนินการแจ้งต่อ ตลท. โดยเร็วที่สุด

และเนื่องจากบริษัทไม่สามารถจัดทำ และนำส่งเอกสารงบการเงินปี 2565 ได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จึงมีความประสงค์ที่จะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในวันที่ 31 พ.ค.2566 เพื่อพิจารณาขอยกเว้นเหตุผิดนัดที่เกี่ยวกับการนำส่งแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 65 และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ มีมติไม่ยกเว้นเหตุผิดนัด พิจารณาเรียกให้หนี้เงินต้น และดอกเบี้ยภายใต้หุ้นกู้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลันหรือไม่

อย่างไรก็ดี บริษัทรับทราบ และตระหนักว่าสถานการณ์ของบริษัทที่ยังมีความไม่ชัดเจนก่อให้เกิดความกังวลกับผู้ที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงได้ดำเนินการเพื่อบรรเทาความกังวล และเรียกคืนความเชื่อมั่น โดยให้ความร่วมมือในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และเตรียมหนังสือชี้แจงสถานการณ์บริษัท และจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ รวม 3 ชุด ตามกำหนดชำระในเดือน พ.ค.2566 วงเงินรวม 67.1 ล้านบาท

2. การตรวจพบธุรกรรมที่อาจมีความผิดปกติโดยผู้สอบบัญชี คณะกรรมการ และผู้บริหารชุดปัจจุบัน มิได้นิ่งนอนใจกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และพร้อมที่จะดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกราย ตามขั้นตอน และกระบวนการที่เหมาะสม ภายใต้กฎเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องจนถึงที่สุดเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว

3. การใช้เงินจากการออกหุ้นกู้ทั้ง 3 ชุด จากการตรวจสอบเบื้องต้น บริษัทพบว่าได้มีการนำเงินส่วนหนึ่งที่ได้จากการออกหุ้นกู้ทั้ง 3 ชุด ใช้จ่ายในด้านต่างๆ ของบริษัท รวมถึงชำระสินเชื่อธนาคารหรือบริษัทในกลุ่ม ชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัทย่อย ชำระคืนตั๋วแลกเงิน รวมตลอดถึงการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการขยายธุรกิจ และ/หรือ การลงทุนของกลุ่มบริษัท แต่เนื่องจากการตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชียังไม่แล้วเสร็จ บริษัทจึงยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ทั้ง 3 ชุดที่ครบถ้วนสมบูรณ์

4. การใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 5,580 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนเพื่อซื้อหุ้นใน LEONI Kabel GmbH ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศเยอรมนี และ LEONIsche Holding Inc ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของรัฐเดลาแวร์ เมื่อบริษัทได้บอกเลิกสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างบริษัท กับ LEONI AG และ LEONI Bordnetz-Systeme GmbH เนื่องจากเหตุการณ์ต่างๆ ที่ใช้เป็นปัจจัยในการพิจารณาเข้าทำธุรกรรมมีการเปลี่ยนแปลงในทางลบอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจึงมิได้ใช้เงินเพิ่มทุนเข้าทำธุรกรรม และอยู่ระหว่างการดำเนินการพิจารณาเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพิ่มทุนให้เหมาะสม

อย่างไรก็ตาม บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการว่าจ้างผู้สอบบัญชีที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชี หนึ่งในสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (Big 4) เพื่อตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (special audit) ตามขอบเขตที่ ก.ล.ต. ให้ขยายผลเพิ่มเติม คู่ขนานไปกับการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (special audit) ที่ PwC กำลังเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จ โดยบริษัทจะแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการในส่วนนี้เพิ่มเติมภายในวันที่ 15 มิ.ย.66