posttoday

ตลท. แขวน “C” หุ้น STARK หลัง ก.ล.ต.สั่งตรวจสอบพิเศษ

18 พฤษภาคม 2566

ตลท. ขึ้นเครื่องหมาย “C” หุ้น STARK มีผล 19 พ.ค.นี้ หลัง ก.ล.ต.สั่งตรวจสอบกรณีพิเศษ เกี่ยวกับการขายลูกหนี้ รายการบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้อง และการรับโอนเงินของกลุ่มบริษัท

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขึ้นเครื่องหมาย C หลักทรัพย์ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK ในวันที่ 19 พ.ค.2566 เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งแจ้งให้บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (Special Audit)

โดยหุ้นที่ขึ้น C จะต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance โดยสมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์นั้น ตั้งแต่วันที่ขึ้นเครื่องหมายเป็นต้นไป จนกว่าจะแก้เหตุดังกล่าวได้

ขณะเดียวกัน ปัจจุบัน STARK อยู่ระหว่างถูกขึ้นเครื่องหมาย SP เนื่องจากบริษัทไม่นำส่งงบการเงินประจำปี 2565 และไตรมาส 1/2566 ภายในกำหนด

เมื่อวานนี้ (17 พ.ค.) สำนักงาน ก.ล.ต.สั่งการให้ STARK ชี้แจงข้อเท็จจริงและความคืบหน้าในการดำเนินการต่างๆรวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (Special Audit) เกี่ยวกับการขายลูกหนี้ รายการบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้อง และการรับโอนเงินของกลุ่มบริษัทโดยให้นำส่งคำชี้แจงภายใน 7 วัน และนำส่งผลการตรวจสอบเพิ่มเติมภายใน 30 วันพร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก STARK ไม่สามารถจัดทำและส่งงบการเงินงวดประจำปี 65 ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยต่อมา ก.ล.ต. พบข้อเท็จจริงว่า ผู้สอบบัญชีของ STARK ได้ตรวจพบการทำธุรกรรมที่อาจมีความผิดปกติ โดยSTARK อยู่ระหว่างให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงตามประเด็นข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ (Special Audit)