logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

ทริปเปิ้ลทรี บรอดแบนด์ ร่อนหนังสือ ขอค้างค่าเช่ากองทุนรวมฯ

22 มีนาคม 2566

ทริปเปิ้ลทรี บรอดแบนด์ ร่อนหนังสือ ขอค้างค่าเช่ากองทุนรวม เหตุตลาดบรอดแบนด์แข่งขันรุนแรง ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสด หากสถานการณ์รุนแรงขึ้นอาจมีกระแสเงินสดไม่เพียงพอชำระค่าเช่าให้แก่กองทุนรวมได้ครบจำนวนตามสัญญาเช่าและ/หรือภายในกำหนดชำระ

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2566 ที่ผ่านมา บริษัท ทริปเปิ้ลทรี บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ส่งหนังสือถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ("บริษัทจัดการ") ขอค้างชำระค่าเช่า จากเดิมที่บริษัทส่งจดหมายลงวันที่ 15 มี.ค. 2566 ว่า การชำระค่าเช่าแก่กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) ("กองทุนรวม") ที่ครบกำหนดชำระวันที่ 15 ม.ค. 2566 ซึ่งบริษัทฯ จะสามารถชำระค่าเช่าให้แก่กองทุนรวมบางส่วนของค่างวดที่ครบกำหนด ส่วนที่เหลือจะชำระภายใน 5 วันนับจากวันครบกำหนดชำระนั้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ชำระค่าเช่าจำนวน 700 ล้านบาท ให้แก่กองทุนรวมเมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2566 อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรงในตลาดธุรกิจบรอดแบนด์ประจำที่รวมทั้งต้นทุนในการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯในครั้งนี้

บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งแก่กองทุนรวม ว่า บริษัทฯ ไม่สามารถชำระค่าเช่าส่วนที่เหลือให้แก่กองทุนรวมได้ตามกำหนดการที่แจ้งไว้ก่อนหน้า รวมทั้งหากสถานการณ์การแข่งขันยังคงความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ อาจมีกระแสเงินสดไม่เพียงพอชำระค่าเช่าให้แก่กองทุนรวมได้ครบจำนวนตามสัญญาเช่าและ/หรือภายในกำหนดชำระ

ดังนั้นบริษัทฯ จึงขอเรียนให้กองทุนรวมทราบถึงปัญหาดังกล่าว รวมทั้งพิจารณาในการหาทางแก้ไขปัญหาเรื่องค่าเช่าร่วมกับบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการแข่งขันของตลาดธุรกิจบรอดแบนด์ประจำที่และความสามารถในการชำระค่าเช่าของบริษัทฯ
 

ทริปเปิ้ลทรี บรอดแบนด์ ร่อนหนังสือ ขอค้างค่าเช่ากองทุนรวมฯ

อย่างไรก็ตาม เบื้องต้น ผู้จัดการกองทุน JASIF แจ้งว่า 3BB ยังมีความสามารถในการชำระค่าเช่าอยู่ โดยค่าเช่าอยู่ที่ปีละ 10,000 ล้านบาท