posttoday

บอร์ดส่งอภิชาติ จูตระกูล ขึ้นรักษาการซีอีโอของ SIRI แทน "เศรษฐา" มีผล 21 มี.ค.

22 มีนาคม 2566

บอร์ด บมจ.แสนสิริ (SIRI) ไฟเขียวแต่งตั้ง "อภิชาติ จูตระกูล"ประธานกรรมการ เป็นรักษาการตำแหน่งประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่แทน เศรษฐา ทวีสิน มีผล 21 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

บมจ. แสนสิริ หรือ  SIRI เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 มีมติแต่งตั้ง นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานกรรมการ ให้ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แทน นายเศรษฐา ทวีสิน ในระหว่างการลางานโดยไม่รับค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

บอร์ดส่งอภิชาติ จูตระกูล ขึ้นรักษาการซีอีโอของ SIRI แทน "เศรษฐา" มีผล 21 มี.ค.