posttoday

CIG เข้าซื้อกิจการ JLING ร่วมพันธมิตรสิงคโปร์ ลุยธุรกิจโครงการก่อสร้าง

31 มกราคม 2566

เตรียมเดินหน้าโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลและสถานพยาบาล นิคมอุตสาหกรรมพร้อมสาธารณูปโภค และมุ่งธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์แบบ Cold Chain

นายอารีย์ พุ่มเสนาะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) “CIG” เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติและเตรียมนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเรื่องการเข้าซื้อกิจการ 100% ในบริษัท เจ หลิง โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าการจัดซื้อจัดจ้างด้านวิศวกรรมการจัดการการก่อสร้างพร้อมการสนับสนุนทางการเงิน (Engineering Procurement Construction Management with Financial Support :EPCM+F) ระหว่างบริษัทก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานกับกลุ่มทุนสัญชาติสิงคโปร์ เพื่อดำเนินธุรกิจบริหารการก่อสร้างและสนับสนุนทางการเงินสำหรับโครงการก่อสร้าง เช่น โครงการก่อสร้างโรงพยาบาล นิคมอุตสาหกรรมพร้อมสาธารณูปโภคทั้งน้ำและไฟฟ้า โครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์แบบ Cold Chain เป็นต้น โดยการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้ CIG สามารถขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศที่มีมูลค่ามากขึ้น  เตรียมเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในการเข้าซื้อ

 

การซื้อ เจ หลิง โซลูชั่น เข้ามาเพื่อมาดำเนินธุรกิจบริหารการก่อสร้างและสนับสนุนทางการเงินสำหรับโครงการก่อสร้าง ซึ่งเป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างองค์กร และกลยุทธ์การลงทุนที่วางไว้ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ที่ต้องการลงทุนในธุรกิจก่อสร้างที่สามารถเสริมธุรกิจผลิตคอยล์ในปัจจุบันได้ โดยพิจารณากิจการที่มีศักยภาพ สามารถขยายโอกาสการเติบโตให้กับบริษัทในอนาคต โดย เจ หลิง โซลูชั่น ตอบโจทย์ทั้งด้านธุรกิจจากเครือข่ายที่แข็งแกร่ง และผู้ถือหุ้นที่มีความเชี่ยวชาญ

 

รวมถึงการสนับสนุนด้านการลงทุนจากกองทุนต่างประเทศ ที่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งด้านเงินทุนและเครือข่ายระดับภูมิภาค ซึ่งเบื้องต้นมีโครงการก่อสร้างโรงพยาบาล นิคมอุตสาหกรรมพร้อมสาธารณูปโภค และธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์แบบ Cold Chain ซึ่งเชื่อว่าจะสร้างโอกาสด้านรายได้และผลักดันให้การดำเนินของบริษัทเป็นไปได้ด้วยดี นำมาซึ่งผลประโยชน์ตอบแทนที่เติบโตให้กับทุกฝ่าย อย่างไรก็ตาม บริษัทจะนำเสนอเรื่องการเข้าซื้อกิจการดังกล่าวต่อ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 

 

ทั้งนี้ เจ หลิง โซลูชั่น เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เจ หลิง โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งมีนายสถาปัตย์ ภู่ทองคำ เจ้าของ บริษัท จรณ์ เพาเวอร์ ไอเดีย จำกัด ถือหุ้น 50% เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และนางสาวดนิตา กุนทีกาญจน์ ซึ่งเป็นหนึ่งในนักลงทุนของกลุ่มทุนหนึ่งซึ่งรวมนักลงทุนในภูมิภาคอาเซียนไว้ด้วยกันหลายประเทศ เรียกว่า “กลุ่มทุน SHENTON ONE” ถือหุ้นอีก 50%

 

ในอนาคตคาดว่ากลุ่มทุน SHENTON ONE นี้จะเข้าถือหุ้นใน บริษัท เจ หลิง โฮลดิ้ง จำกัด โดยที่ JONN Power Idea เป็นผู้เชี่ยวชาญในการก่อสร้างและจัดการธุรกรรมการจัดซื้อจัดจ้างด้านวิศวกรรมการจัดการการก่อสร้างพร้อมการสนับสนุนทางการเงิน (Engineering Procurement Construction Management with Financing : EPCM+F) ) ในระดับภูมิภาค โดยมีผู้ร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆ อาทิ Tokyo Sangyo Thailand ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Mitsubishi 

 

ส่วนกลุ่มทุน SHENTON ONE นำโดย Mr. Michael Lim เป็นกลุ่มทุนหนึ่งซึ่งรวมนักลงทุนในภูมิภาคอาเซียนไว้ด้วยกันหลายประเทศ ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดให้มีกองทุน Variable Capital Companies (VCC) ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลสิงคโปร์ สามารถสนับสนุนการลงทุนทั้งแบบปลายเปิด ปลายปิด และแบบดั้งเดิม 

 

นอกจากนี้กลุ่มทุน SHENTON ONE ยังมีพันธมิตรบริษัทระดับภูมิภาคอาเซียนอีกมากมาย และยังได้รับความร่วมมือจากนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมต่างๆ จากทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อวางกลยุทธ์ที่เพิ่มมูลค่าและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับกลุ่มผู้ถือหุ้น และบริษัทพันธมิตร