posttoday

TRUE ประกาศรับซื้อหุ้นคืน จากคนคัดค้านดีลควบรวม DTAC ที่ 5.15 บาท

24 มกราคม 2566

TRUE ตั้งโต๊ะรับซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 161 ล้านหุ้น จากผู้คัดค้านดีลควบรวม DTAC ที่ 5.15 บาท วงเงินรวม 829 ล้านบาท ตั้งแต่ 27 ม.ค.-9 ก.พ.66

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 4 เม.ย.65 ว่า บริษัท ซิทริน เวนเจอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด และ Citrine Investment SG Pte Ltd แสดงความประสงค์จะเป็นผู้รับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยกับการควบรวมระหว่าง TRUE และ บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัทที่ราคา 5.15 บาทต่อหุ้น

 

การรับซื้อหุ้นคืนของ TRUE ครั้งนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับซื้อหุ้นที่กำหนด ในจำนวนไม่เกินกว่า 161,009,366 หุ้น คิดเป็นเงิน 829,198,234.9 บาท โดย ซิทรินฯ จะดำเนินการรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค.66 ถึงวันที่ 9 ก.พ.66
 

 

สำหรับผู้ที่มีสิทธิขายหุ้น TRUE

 

1.มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียน ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) (วันที่ 14 มี.ค.65)  เพื่อพิจารณาอนุมัติการควบรวม TRUE-DTAC

 

2.เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนคัดค้านการควบบริษัท

 

3.ได้กรอกแบบตอบรับคำเสนอขอซื้อหุ้น และส่งแบบตอบรับคำเสนอขอซื้อหุ้น พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในวันที่ผู้รับซื้อหุ้นกำหนด

 

ทั้งนี้ บล.บัวหลวง เป็นตัวแทนในการรับซื้อ
ณ วันที่ 24 มกราคม 2566 หุ้น TRUE ปิดตลาดที่ 4.88 บาท -0.04 บาทหรือ -0.81% 

 

 

 

เตรียมออกหุ้นกู้ TUC 4 ชุด

 

นอกจากนี้ กลุ่มทรู เตรียมออกหุ้นกู้บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด หรือ TUC ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 4 ชุด อายุหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 ปี ถึง 5 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง 3.50-5.05% ต่อปี เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) และผู้ลงทุนสถาบัน อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้และบริษัทฯ อยู่ที่ระดับ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต "บวก” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566

 

คาดว่าจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านธนาคารกรุงเทพ กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ ซีไอเอ็มบี ไทย ทหารไทยธนชาต บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร และทรูมันนี่ วอลเล็ท โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

 

นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่ม ด้านการเงิน กล่าวว่า TUC ซึ่งจะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหม่ที่จะเกิดจากการรวมธุรกิจ จะมีสถานะเครดิตที่แข็งแกร่งขึ้นและคาดว่าการรวมธุรกิจจะทำให้เกิดการผสานพลังทางธุรกิจ รวมทั้งเกิดการขยายขนาดของธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุน

 

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปใช้ชำระคืนหนี้หุ้นกู้และ/หรือเงินกู้ยืมที่จะครบกำหนด ชำระหนี้สินภายใต้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ใช้ในการลงทุนหรือเพื่อขยายธุรกิจ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการเติบโตของบริษัทฯ 

 

สำหรับหุ้นกู้ TUC จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท เสนอขายจำนวน 4 ชุด ดังนี้

 

1. หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.50%ต่อปี

 

2. หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.10% ต่อปี

 

3. หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.90% ต่อปี ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ได้เมื่อหุ้นกู้ครบปีที่ 1เป็นต้นไป

 

4. หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 5 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.05% ต่อปี ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ได้เมื่อหุ้นกู้ครบปีที่ 1 เป็นต้นไป

 

ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล และร่างหนังสือชี้ชวนยังไม่มีผลใช้บังคับ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต.