posttoday

ราชกิจจาฯ ประกาศเหยื่อ หุ้นMORE ยื่นแจ้งความเสียหายทรัพย์สิน ภายใน 90 วัน

19 มกราคม 2566

โดยให้ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหาย และจำนวนความเสียหายที่ได้รับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงาน ปปง. ภายในกำหนดเวลา 90 วันนับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เรื่องให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐาน หลังเลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวของนายอภิมุข บำรุงวงศ์ กับพวก มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่มีคำสั่ง
 

 

สำหรับประกาศฉบับนี้ ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 47/1 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2565

 

ดังนั้นจึงขอให้ผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินจากการกระทำความผิดดังกล่าว และไม่อาจดำเนินการเพื่อขอคืนทรัพย์สิน หรือชดใช้คืนความเสียหายดังกล่าวได้ตามกฎหมายอื่น หรือดำเนินการตามกฎหมายอื่นแล้วแต่ไม่เป็นผล

 

โดยให้ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหาย และจำนวนความเสียหายที่ได้รับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงาน ปปง. ภายในกำหนดเวลา 90 วันนับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 

ก่อนหน้านี้ สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการอายัดทรัพย์สินนายอภิมุข บำรุงวงศ์ กับพวก 24 ราย ไม่เกิน 90 วันแล้ว 36 รายการ มูลค่ารวม 5, 395 ล้านบาท คดีหุ้น บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ หุ้น MORE แยกเป็น การอายัดทรัพย์สินนายอภิมุขกับพวกเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 34 รายการ มูลค่ารวม 5,376 ล้านบาทและวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 อีก 2 รายงาน มูลค่า 19 ล้านบาท