posttoday

ซัสโก้ซื้อปิโตรนาส 1,421 ล้านบาท

10 ตุลาคม 2555

คณะกรรมการบริษัทซัสโก้ (SUSCO)มีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ ลงนามในสัญญาขายและซื้อหุ้น บริษัท ปิโตรนาส รีเทล (ประเทศไทย) หรือ PRTCL และบริษัท ยูนิเวอร์แซล ทรัพย์สิน (UPCL) มูลค่ารวมประมาณ 1,421.40 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัทซัสโก้ (SUSCO)มีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ ลงนามในสัญญาขายและซื้อหุ้น  บริษัท ปิโตรนาส รีเทล (ประเทศไทย) หรือ PRTCL และบริษัท ยูนิเวอร์แซล ทรัพย์สิน  (UPCL) มูลค่ารวมประมาณ  1,421.40 ล้านบาท

 บริษัทเซ็นสัญญาซื้อหุ้นทั้งสองบริษัทเมื่อวันที่ 9 ต.ค.ที่ผ่านมาจากบริษัท พีไอซีแอล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (PMTL) และบริษัท พีไอซีแอล สิริ  (PSCL) คาดว่าจะซื้อแล้วเสร็จภายในเดือนธ.ค.2555
 
ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท PRTCL คือ การจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์ภายในประเทศไทย โดยผ่านเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันจำนวน 96 สถานี ภายใต้เครื่องหมายการค้า PETRONAS นอกจากนี้บริษัทฯยังดำเนินธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อ ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณสถานีบริการอีกด้วย
 
ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท PRTCL ได้จำแนกธุรกิจค้าน้ำมันออกเป็น 3 สาย ได้แก่ สายค้าปลีกน้ำมัน สายค้าส่งน้ำมันเพื่อการพาณิชย์ และสายค้าน้ำมันเพื่ออากาศยาน
 
สำหรับราคาซื้อขายหุ้นครั้งนี้   หากคำนวณจากกรณีที่กิจการไม่มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยและไม่มีเงินสด มีมูลค่ารวม 46 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 1,421.40 ล้านบาทแต่บริษัททั้งสองมีเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ทำรายการเสร็จสิ้น จำนวนประมาณ 12 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่า 370.80 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯ จะชำระเงินสดเป็นจำนวนประมาณ 58 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 1,792.20 ล้านบาทให้แก่ผู้ขาย ส่วนแหล่งที่มาของเงินทุนจากวงเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง และกระแสเงินสดภายในบริษัทฯ ในอัตราส่วนโดยประมาณ 70% และ 30% ตามลำดับ
 
ส่วนประโยชน์ที่จะได้รับบริษัทฯ จะสามารถร่นระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ในการขยายธุรกิจ และเพิ่มจำนวนสถานีบริการได้มาก เนื่องจากสถานีบริการของกลุ่มปิโตรนาสมีตำแหน่งที่ตั้งที่ไม่ทับซ้อนกับสถานีของบริษัทฯ กล่าวคือ สถานีบริการของกลุ่มปิโตรนาสส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในเมืองใหญ่ โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยสถานีบริการของกลุ่มปิโตรนาสกว่า57% ตั้งอยู่ในสามจังหวัดที่มีประชากรหนาแน่นและมีการใช้ยานพาหนะมากที่สุดของประเทศ ซึ่งมีการจราจรคับคั่ง ในขณะที่ทำเลที่เหมาะสมสำหรับการตั้งสถานีบริการน้ามันในเมืองใหญ่เหล่านี้มีเหลืออยู่น้อย อีกทั้ง สถานีบริการน้ามันของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ยังตั้งอยู่ในต่างจังหวัด
         
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจะได้ผลประโยชน์ทางภาษี เนื่องจากทั้งสองบริษัท มีผลประกอบการขาดทุนสะสมในอดีตรวมกันประมาณ 1,439.27 ล้านบาท

สุดท้ายนี้ การได้มาซึ่งกลุ่มเป้าหมาย ยังครอบคลุมถึงการได้มาซึ่งธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้ออีกด้วย สถานีบริการของกลุ่มเป้าหมายที่มีร้านค้าสะดวกซื้อจะมีพื้นที่เฉลี่ยร้านละ 129 ตารางเมตร ในขณะที่พื้นที่ที่ให้เช่าแก่บุคคลอื่นๆจะอยู่ที่ 165 ตารางเมตร ธุรกิจร้านสะดวกซื้อจะเสริมสร้างให้ธุรกิจสถานีบริการน้ามันมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การกระจายของสถานีบริการไปในจังหวัดใหญ่ทาให้ร้านค้าสะดวกซื้อตั้งอยู่ในตาแหน่งทำเลทอง ซึ่งจะช่วยทำให้บริษัทฯ มีกาไรและมีรายได้จากค่าเช่าเพิ่มขึ้นอีกด้วย