posttoday

สมาคมไบโอดีเซลจ่อร้อง'ธรรมนัส'ฟันผู้ค้าน้ำมันฯเมินซื้อB100

28 มิถุนายน 2567

สมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซลไทยเตรียมร้อง รมว.เกษตรฯ 'ธรรมนัส พรหมเผ่า' กรณีผู้ค้าตามมาตรา7 เลือกปฏิบัติ ไม่รับซื้อB100 ทั้งที่บอร์ดปาล์มน้ำมันและครม.มีมติแล้ว ชี้ต้องไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง

รายงานข่าวจากสมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซลไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯ เตรียมยื่นหนังสือร้องเรียนและขอความเป็นธรรมต่อ ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และในฐานะประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนกลไกบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม รวมไปถึงนายกรัฐมนตรี,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เพื่อให้เลิกอุดหนุนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงกับผู้ค้าตามมาตรา7

อนึ่ง ผู้ค้าตามมาตรา7 คือ ผู้ค้าน้ำมันที่มีปริมาณการค้าแต่ละชนิด หรือรวมกันทุกชนิดปีละตั้งแต่หนึ่งแสนเมตริกตันขึ้นไป อาทิ ปตท. บางจาก 

โดยสมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซล เห็นว่า ที่ผ่านมาผู้บริหารบริษัทผู้ค้าน้ำมันในเครือ ปตท. มีเจตนาจงใจฝ่าฝืนมติหรือคำสั่งของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ผู้ที่แสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 311 , มาตรา 313 และ พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2502 มาตรา 11 เป็นพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือ ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ซึ่งอยู่ในอำนาจการไต่สวนของคณะกรรมการป.ป.ช.ตาม มาตรา 28 (2) แห่ง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 

“เรื่องนี้กระทบถึงโครงสร้างราคาน้ำมันปาล์มทั้งต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ จะยอมให้ ผู้ค้ามาตรา 7 เอารัดเอาเปรียบสังคมและเกษตรกรอีกต่อไปไม่ได้  เราเห็นว่าจะต้องดำเนินการขั้นเด็ดขาด เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง”

ทั้งนี้ หลายภาคส่วนมีความพยายามที่จะแก้ปัญหาทั้งคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งแห่งชาติ(กนป.) และครม.รับทราบ เป็นการผลักดันให้ผู้ค้าน้ำมันมาตรา 7 ซื้อ น้ำมันไบโอดีเซล (B 100) จากผู้ผลิต ตามราคาประกาศของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงานเท่านั้น  โดยไม่มีการขอส่วนลดพิเศษจากผู้ผลิตน้ำมัน B100 อันเป็นการแก้ไขโครงสร้างราคาน้ำมันปาล์มอย่างเป็นระบบ และยั่งยืน 

เห็นได้จากเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงานได้มีหนังสือด่วนที่สุด ขอความร่วมมือผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 รับซื้อ ไบโอดีเซล (B 100) ในราคาอ้างอิงของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน อันเป็นการขานรับ นโยบายของรัฐบาลและเป็นการช่วยเหลือชาวเกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม.