posttoday

อัปเดตสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ล่าสุดจากรัฐบาล-กรมบัญชีกลาง

28 มีนาคม 2566

กางสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2566 อัปเดตล่าสุดจากรัฐบาล-กรมบัญชีกลาง แจกวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ค่าไฟฟ้า ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม ค่าน้ำประปา

ดร.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล เปิดเผยสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ เริ่ม 1 เดือนเมษายน 2566 สำหรับผู้ที่ยืนยันตัวสำเร็จหลัง 26 มีนาคม 2566 จะเริ่มใช้สิทธิแบ่งเป็น 4 รอบ ที่ล่าสุดทางกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้แจ้งสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ผ่านบัตรประจำตัวประชาชน

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 65 บัตรคนจน

ผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จภายในเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา จะสามารถเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้ในวันที่ 1 เมษายน 2566 นี้  โดยมีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ดังนี้


1. วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น 300 บาท/คน/เดือน
2. มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า 315 บาท/ครัวเรือน/เดือน
3. วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาท/คน/3 เดือน
4. มาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา 100 บาท/ครัวเรือน/เดือน
5. วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาท/คน/เดือน

อัปเดตสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ล่าสุดจากรัฐบาล-กรมบัญชีกลาง

ส่วนผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จหลังจากวันที่ 26 มีนาคม 2566 จะสามารถเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ ดังนี้

1. ยืนยันตัวตนสำเร็จ ช่วงวันที่ 27 มี.ค. - 26 เม.ย.66 เริ่มใช้สิทธิได้ 1 พ.ค.66 โดยจะได้รับการทบสิทธิ 1 เดือน ของเดือน เม.ย.66 รวม 1 เดือน

2. ยืนยันตัวตนสำเร็จ ช่วงวันที่ 27 เม.ย. - 26 พ.ค.66 เริ่มใช้สิทธิได้ 1 มิ.ย.66 โดยจะได้รับการทบสิทธิ 2 เดือน ของเดือน เม.ย. และ พ.ค. รวม 2 เดือน

3. ยืนยันตัวตนสำเร็จ ช่วงวันที่ 27 พ.ค. - 26 มิ.ย.66 เริ่มใช้สิทธิได้ 1 ก.ค.66 โดยจะได้รับการทบสิทธิ 3 เดือน ของเดือน เม.ย. พ.ค. และ มิ.ย. รวม 3 เดือน

 

อัปเดตสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ล่าสุดจากรัฐบาล-กรมบัญชีกลาง

 

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

ความคืบหน้าการยืนยันตัวตนของผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 อัปเดตล่าสุด มีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จจะทะลุ 12.2 ล้านรายแล้ว

อุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

กรณีผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยื่นอุทธรณ์กว่า 1 ล้านรายแล้ว ซึ่งขออุทธรณ์ได้ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th คลิก

welfare.mof.go.th คลิก
ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น.ของทุกวัน