posttoday

คณะอนุโชว์แถลงแก้หวยแพง ขายเกินราคา 80 บาท

12 พฤษภาคม 2565

ประธานอนุกรรมการศึกษาแนวทางแก้สลากเกินราคาฯ เผยความคืบหน้าการทำงานแก้หวยแพงเกิน 80 บาท

วันนี้ (12 พฤษภาคม 2565) เวลา 15.30 น. ที่ห้องประชุมเอนกประสงค์ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา กล่าวต่อผู้สื่อข่าวถึงความคืบหน้าในการประชุมคณะอนุกรรมการ และนำชมบรรยากาศการทำสัญญาตัวแทนจำหน่ายสลากดิจิทัล

นายชาญกฤช กล่าวถึง การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ในวันนี้ว่า ได้มีการหารือถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรณีปัญหาการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (conflict of interest) ในส่วนของที่มา โครงสร้าง คุณสมบัติและความเหมาะสมของคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลในปัจจุบัน รวมถึงเรื่องการจัดสรรสลากให้ส่วนภูมิภาคให้แก่จังหวัดและคลังจังหวัด ซึ่งที่ประชุมได้รับฟังการชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานสลากฯ และจะนำไปประกอบการศึกษา เพื่อให้ครบถ้วนทุกมิติต่อไป

ทั้งนี้ จากการประชุมอย่างต่อเนื่องในระยะเวลากว่า 2 เดือนที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการได้มีข้อสรุปหัวข้อการศึกษาที่ลงลึกในมิติต่างๆ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ที่เป็นสาเหตุของปัญหาทั้งหมดที่ทำให้สลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา ประกอบด้วย โครงสร้างคณะกรรมการสลากฯ ซึ่งเป็นต้นทางในการกำหนดนโยบาย ในการบริหารจัดการ รวมถึง โครงสร้างราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การเปลี่ยนมือของสลาก ความเหมาะสมของสัดส่วนการจัดสรรและการกระจายสลาก ซึ่งจะนำไปสู่กลางทาง คือการบริหารจัดการของฝ่ายจัดการ ที่จะทำให้ปลายทางคือราคาสลาก ถึงมือผู้ขายจริงในราคาไม่เกิน 80 บาท รวมถึงช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ การขึ้นทะเบียนผู้ค้า และการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การใช้กลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นต้น โดยศึกษาเปรียบเทียบงานวิจัย/รายงานการศึกษาต่างๆ และในขณะเดียวกัน ต้องมีการหาแนวทางมาตรการทางฎหมายเพิ่มเติมเพื่อให้การบังคับใช้มีประสิทธิภาพ ทั้งทางแพ่ง อาญา และกฎหมายอื่นประกอบกันด้วย ทั้งนี้ หลังจากได้ผลการศึกษาแล้ว คณะอนุกรรมการจะส่งไปที่สำนักงานสลาก ฯ เพื่อพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยคณะอนุกรรมการชุดนี้ มุ่งมั่นจะทำหน้าที่ศึกษาต้นตอปัญหา หาสาเหตุที่แท้จริง และเสนอแนวทางมาตรการที่จะสามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้สลากถึงมือผู้ขายจริง และผู้ซื้อสามารถซื้อได้ในราคา 80 บาท ได้อย่างเป็นรูปธรรม

คณะอนุโชว์แถลงแก้หวยแพง ขายเกินราคา 80 บาท

และในวันเดียวกัน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้นำผู้สื่อข่าวชมบรรยากาศการทำสัญญาตัวแทนจำหน่ายสลากดิจิทัล หรือโครงการจำหน่ายสลากผ่านแพลตฟอร์มการจำหน่ายสลากของสำนักงานสลาก ฯ ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในงวด 16 มิถุนายน 2565 ว่า จากการเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายเมื่อวันที่ 3 - 10 พฤษภาคม ที่ผ่านมา มีผู้สมัคร 4,802 ราย ซึ่งสำนักงานสลากฯ ได้เชิญมาทำสัญญา ระหว่างวันที่ 11-21 พฤษภาคม 2565 เมื่อวานนี้ จัดทำสัญญาเป็นวันแรก มีผู้มาทำสัญญา 496 ราย และเพื่อให้ได้ตัวแทนจำหน่ายครบตามเป้าหมาย 10,000 ราย สำนักงานสลากฯ จึงได้ประกาศรับสมัครตัวแทนจำหน่าย “สลากดิจิทัล” รอบที่ 2 เพิ่มอีก จำนวน 5,802 ราย โดยรับสมัครจากผู้ที่เคยมาลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าไว้กับสำนักงานสลากฯช่วงต้นปี 2565 ซึ่งมีจำนวนกว่า 900,000 ราย รับสมัครผ่านเว็บไซต์ www.glo.or.th ได้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 24.00 น. ทั้งนี้ สำนักงานสลากฯ จะพิจารณาคัดเลือกจากลำดับการสมัครก่อน-หลัง โดยผู้ที่สมัครเข้ามาก่อนจะได้รับการเรียกให้มาทำสัญญาเป็นตัวแทนจำหน่ายของสำนักงานสลากฯ โดยโครงการจำหน่ายสลากผ่านแพลตฟอร์มของสำนักงานสลากฯ จะเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป