posttoday

คุ้มครองเงินฝาก50ล.ไม่ดูดเงินเออีซีทะลักไทย

03 กรกฎาคม 2555

ธปท.ชี้การเลือนการคุ้มครองเงินฝากในวงเงิน 50 ล้านบาทต่อไป ไม่มีผลให้เงินในเออีซีไหลเข้ามาไทยเพิ่ม

ธปท.ชี้การเลือนการคุ้มครองเงินฝากในวงเงิน 50 ล้านบาทต่อไป ไม่มีผลให้เงินในเออีซีไหลเข้ามาไทยเพิ่ม

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) กล่าวว่า การเลื่อนวงเงินการคุ้มครองเงินฝากที่ต้องลดเหลือ 1ล้านบาทต่อบัญชีต่อธนาคาร ออกไปเป็นยังคุ้มครองในวงเงิน 50 ล้านบาทต่อบัญชีต่อธนาคารต่อไปนั้น ไม่น่าจะสร้างปัญหาหรือมีผลให้เงินฝากของประเทศเพื่อนบ้าน ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซีด้วยกัน ไหลเข้ามาฝากที่ไทยมากขึ้น เพราะทั้งส่วนต่างการคุ้มครองและดอกเบี้ยผลตอบแทนของเพื่อนบ้านก็ไม่ได้ต่างจากไทยมากนัก

“การคุ้มครองเงินฝากที่วงเงิน 50 ล้านบาท ไม่น่าจะเป็นประเด็น ทำให้เงินในกลุ่มเออีซีไหลมาที่ไทยมาก ซึ่งเราก็เลื่อนการคุ้มครองออกไปเพื่อความสมดุลทางเศรษฐกิจแล้วจึงค่อยๆทยอยลดการคุ้มครองลง เป็นการดูแลตามความเหมาะสม” นายประสารกล่าว

ทั้งนี้ ธปท.มองว่าหากจะมีมีการเคลื่อนย้ายระหว่างกันในกลุ่มเออีซีน่าจะเป็นการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีทักษะมากกว่า ส่วนเงินทุนเคลื่อนย้ายถึงจะเสรีมากขึ้น ระบบการเงินมีการเชื่อมโยงกัน แต่ธนาคารกลางก็ต้องมีหนาที่ดูแลให้เรียบร้อย