posttoday

กสทช.ไฟเขียว โครงการ USO แผน 3 งบ 5.8 พันล. หลังค้างกว่า 1 ปี

23 พฤษภาคม 2567

บอร์ดกสทช.ถก 3 ชั่วโมง ประชุมวาระเดียว อนุมัติหลักการโครงการ USO แผน 3 มูลค่าโครงการ 5,862 ล้านบาท สั่งสำนักงานฯ ทำรายละเอียดค่าเช่าในส่วนโครงการ รพ.สต.เหตุราคาแพงกว่าราคากลางทั่วไป นัดส่งเข้าบอร์ด 27 พ.ค.นี้ อีกครั้ง

ผู้สื่อข่าวรายงาน วันนี้ (23 พ.ค.) ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม หรือ กสทช. มีมติอนุมัติในหลักการโครงการของงบกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส. โครงการจัดให้มีการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง และเพื่อสังคมในพื้นที่ขาดแคลน หรือยังขาดบริการที่ทั่วถึง ของแผนปฏิบัติการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ประจำปี 2565 ฉบับที่ 3 ภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2565) แผน USO 3 ภายใต้กรอบวงเงิน 5,862.15 ล้านบาท ซึ่งเรียกได้ว่าวาระดังกล่าวนี้ค้างในการพิจารณามามากกว่า 1 ปี 

โดยยุทธศาสตร์ 1 : ระบบโทรคมนาคมเพื่อสาธารณสุข ให้มุ่งเน้นโรงพยาบาลสุขภาพตำบล(รพ.สต.) เป็นหลัก เพื่อให้ รพ.สต. สามารถข้าถึงบริการโทรคมนาคมได้ ภายใต้กรอบงบประมาณ 3,991.12 ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ระบบโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะภายใต้กรอบงบประมาณ 1,371.85 ล้านบาท ให้มุ่งเน้นไปที่ระบบโรงเรียนเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนภายใต้กองทุนเพื่อการศึกษา รวมทั้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการใด หรือโรงเรียนในพื้นที่ตกหล่น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ระบบโทรคมนาคมเพื่อความมั่นคง ภายใต้กรอบงบประมาณ 499.18 ล้านบาท ในกรณีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กำหนดหมู่บ้านในพื้นที่เป้าหมายและความต้องการ ในกรณีด่านตรวจคนเข้าเมือง ให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) กำหนดพื้นที่เป้าหมายและความต้องการ

ผู้สื่อข่าวรายงาน ในที่ประชุมมีมติผ่านการพิจารณาทุกยุทธศาสตร์ในหลักการ เพียงแต่ในยุทธศาตร์ 1 ระบบโทรคมนาคมเพื่อสาธารณสุข ให้มุ่งเน้นโรงพยาบาลสุขภาพตำบล(รพ.สต.) ยังมีรายละเอียดด้านค่าเช่าที่ยังมีราคาสูง เมื่อเทียบกับราคากลาง และผู้รับผิดชอบโครงการภายหลังจากส่งมอบ ดังนั้นจึงให้สำนักงาน กสทช. ไปทำรายละเอียดกลับมาเสนอในการประชุมบอร์ดกสทช.อีกครั้งในวันที่ 27 พ.ค.นี้

นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังรับทราบและลงมติเห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2566 - 2568) (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยจะวันครบกำหนด 29 พ.ค. 2567 ประกอบด้วย การจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ตามแผน USO ที่แก้ไขปรับปรุงใหม่ ภายใต้วงเงินทั้งสิ้น 24,000 ล้านบาท กรอบการดำเนินการ 3 ปี ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริการโทรคมนาคมพื้นฐานเพื่อสนับสนุนบริการทางการศึกษา กรอบวงเงิน 6,312 ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการโทรคมนาคมพื้นฐานเพื่อสนับสนุนบริการสาธารณสุข กรอบวงเงิน 3,162 ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการโทรคมนาคมพื้นฐานเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาส กรอบวงเงิน 3,162 ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริการโทรคมนาคมพื้นฐานเพื่อประโยชน์สาธารณะ กรอบวงเงิน 6,312 ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริการโทรคมนาคมพื้นฐานเพื่อความมั่นคง กรอบวงเงิน 5,052 ล้านบาท

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมรวมถึงคุ้มครองผู้บริโภคในทุกพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ขาดแคลน เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในการดำรงชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็น ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข กลุ่มคนพิการและผู้ด้อยโอกาส รวมถึงด้านความมั่นคง เป็นต้น