posttoday

ศาลอาญาคดีทุจริตฯรับฟ้องคดีประมูลโรงผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ กปน.

17 พฤษภาคม 2567

'ศาลอาญาคดีทุจริตฯ' รับฟ้อง คดี 'วงษ์สยามก่อสร้าง' ร้องประมูลโรงผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ กปน. ปมบอร์ดเคาะประกวดราคาละเว้นปฏิบัติหน้าที่มิชอบไม่ให้เกิดการแข่งขันราคาเป็นธรรมนัดสอบคำให้การ-กำหนดวันนัดพิจารณา 24 มิ.ย.2567

ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง เมื่อวันที่ 15 พ.ค.2567 ผู้พิพากษาออกนั่งพิจารณาคดีระหว่างบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ กับพวกรวม 30 คน ในคดีคณะกรรมการพิจารณาการประกวดราคาร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการเข้าทำสัญญากับการประปานครหลวง (กปน.)

ทั้งนี้ ศาลมีคำสั่งประทับรับฟ้องสำหรับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 10 จำเลยที่ 12 ถึง 30 ไว้พิจารณา เฉพาะข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90, 91 , 83, 86, 151, 157, 368 พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 172 ข้อหาอื่นให้ยก

รวมทั้ง ศาลให้นัดสอบคำให้การและกำหนดวันนัดพิจารณาวันที่ 24 มิ.ย.2567 เวลา 09.30 น.

สำหรับคดีดังกล่าวบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องนายนิสิต ขณะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กปน.กับพวกรวม 30 คน เมื่อวันที่ 15 ส.ค.2566 กรณีคณะกรรมการพิจารณาการประกวดราคา ได้ร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 

และมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเข้าทำสัญญากับ กปน.โดยการให้ผู้ที่เสนอราคาสูงกว่า เป็นผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ขนาด 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้องสัญญา GE-MS5/6-9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน 6,500 ล้านบาท


นอกจากนี้ คำฟ้องระบุว่าจำเลยที่ 1-28 ซึ่งเป็นเจ้าพนักงาน กปน.หน่วยงานของรัฐประเภทรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการบริหารพัสดุได้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการพัสดุเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่การประปานครหลวง โจทก์ รัฐ ผู้อื่นและประชาชน

หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการบริหารพัสดุโดยทุจริต และเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์ใดๆ ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยทุจริต

เนื่องจากในการเปิดประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์นั้น ปรากฏว่า โจทก์เป็นผู้ยื่นเสนอราคาต่ำสุดในจำนวนผู้เสนอราคา 5 ราย

แต่จำเลยที่ 16 และจำเลยที่ 19 ถึงจำเลยที่ 23 กับพวก พิจารณาตัดคุณสมบัติของบริษัทโจทก์ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ด้วยการแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างแก่โจทก์ว่า โจทก์ไม่ได้รับการคัดเลือกเนื่องจากไม่ผ่านการตรวจสอบ เพราะคุณสมบัติไม่ครบถ้วน โดยแจ้งว่าโจทก์มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอตามที่กำหนดในการประกาศประกวดราคา