posttoday

21 พ.ค.บอร์ด OR เสนอ “สมชัย เลิศสุทธิวงค์ ” ซีอีโอ AIS นั่งประธานบอร์ดคนใหม่

15 พฤษภาคม 2567

บอร์ด OR นัดประชุม 21 พ.ค.เสนอชื่อ “สมชัย” นั่งประธานกรรมการ หลัง "อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์" หมดวาระซีอีโอ ปตท. พร้อมประกาศออกทุกบอร์ดในเครือ เชื่อ "สมชัย" จะขอลาออกก่อนครบวาระการทำงานที่ AIS เดือน ก.ค. 67

แหล่งข่าวจากบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR กล่าวว่า ในวันที่ 21 พ.ค.2567 จะมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) โดยมีวาระสำคัญนั่นคือ การเสนอชื่อ นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS เป็นประธานบอร์ด OR ต่อจากนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ที่หมดวาระประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และประกาศลาออกจากตำแหน่งทุกบอร์ดของบริษัทในเครือ ปตท. โดยได้มีการายงานกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เรียบร้อยแล้ว และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป ดังนั้นเชื่อว่านายสมชัยจะลาออกก่อนทำงานหมดวาระในเดือนกรกฎาคม 2567 

สำหรับนายสมชัย นอกจากดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS แล้ว ปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ ORโดยในเดือนกรกฎาคม 2567  นายสมชัย จะครบวาระ 2 ปี ต่ออายุการทำงานในตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS โดยเชื่อกันว่าคงเป็นปีสุดท้ายที่อยู่ในตำแหน่งดังกล่าว พร้อมส่งไม้ต่อให้กับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนต่อไป