posttoday

ครม.เคาะแผนการคลังระยะปานกลาง ขาดดุลเพิ่มกว่า 1.5 แสนล้าน

02 เมษายน 2567

ครม.เห็นชอบแผนการคลังระยะปานกลาง 4 ปีงบประมาณ 2568-2571 เพิ่มขาดดุลอีก 157,200 ล้านบาท กรอบงบฯรวม 3.752 ล้านล้านบาท

นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแผนการคลังระยะปานกลาง ฉบับใหม่ ครอบคลุม 4 ปีงบประมาณ ตั้งแต่ ปี 2568-2571 หลังผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐแล้ว

 

โดยจะมีการปรับงบฯขาดดุลปีงบประมาณ 2568 เพิ่มขึ้น 157,200 ล้านบาท จากกรอบวงเงินเดิมที่ตั้งไว้  3.6 ล้านล้านบาท เพิ่มเป็น 3.752 ล้านล้านบาท

 

ทั้งนี้ ส่วนการจัดทำรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 นั้น ภายในสัปดาห์นี้ 4 หน่วยงานเศรษฐกิจ คือ กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะหารือเพื่อพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายปี 2568 ใหม่ และนำเสนอครม.อีกครั้งในวันที่ 9 เมษายน นี้