posttoday

จับตา บอร์ดวินัยการเงินการคลัง รื้องบฯ68 หาแหล่งเงินทำดิจิทัล วอลเล็ต

01 เมษายน 2567

บอร์ดวินัยการเงินการคลัง ทบทวนกรอบงบประมาณปี 68 ปรับแผนการคลังระยะปานกลาง เพื่อกู้ชดเชยขาดดุลเพิ่มขึ้น คาดหาแหล่งเงินเดินหน้า ดิจิทัลวอล เล็ต

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รมช.คลัง กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลัง(บอร์ด)ของรัฐ ว่า วันนี้คณะกรรมการฯมีวาระทบทบตัวเลขวงเงินตามพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ.2561 มาตรา 28 และทบทวนแผนการคลังระยะปานกลาง เพื่อกู้ชดเชยการขาดดุลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณเพิ่มขึ้น 

 

ด้านนายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) กล่าวเพิ่มเติมว่า กรอบงบประมาณฉบับเดิมทำมาเกือบปี การปรับปรุงใหม่ทำให้เป็นปัจจุบันมากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องปกติ  ส่วนการทบทวนกรอบงบประมาณปี 2568 เพื่อให้ขาดดุลเพิ่มขึ้น เพื่อรัฐได้มีเม็ดเงินในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม หลังที่ผ่านมาสะท้อนว่าตัวเลขเศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ำกว่าที่ควรเป็น 
 

 

“เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ำ จึงมีความจำเป็นกระตุ้นเศรษฐกิจ ขณะที่กรอบงบเดิมทำมาเกือบปี จึงต้องทำให้ปัจจุบันมากขึ้น ถือเป็นเรื่องปกติ สามารถปรับเปลี่ยนได้” นายพรชัย กล่าว 

 

สำหรับงบประมาณปี 2568 เดิมตั้งงบประมาณขาดดุลไว้ที่ 713,000 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 3.56% ของGDP ขณะที่ประมาณการสถานะการคลังปีงบประมาณ 2567-2572 ปรับปรุงล่าสุด ปีงบประมาณปี 2568 ประมาณการรายได้ 2,887,000 ล้านบาท รายจ่าย 3,600,000 ล้านบาท ดุลการคลัง ขาดดุล 713,000 ล้านบาท ซึ่งกรอบกู้ชดเชยการขาดดุลสูงสุดได้ที่ 820,800 ล้านบาท

 

ขณะที่ งบประมาณปี 2568 วงเงินอยู่ที่ 3.6 ล้านล้านบาท ประกอบด้วย รายจ่ายประจำ 2,713,700 ล้านบาท รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง ไม่มีรายการที่ต้องเสนอตั้งงบประมาณ รายจ่ายลงทุน 742,300 ล้านบาท รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ 144,000 ล้านบาท รายได้สุทธิ 2,887,000 ล้านบาท งบประมาณขาดดุล 713,000 ล้านบาท

 

ทั้งนี้ หลายฝ่ายคาดว่า การปรับกรอบงบประมาณปี 2568 ทบทวนแผนการคลังระยะปานกลางใหม่ เพื่อชดเชยการขาดดุลเพิ่มขึ้นจากกรอบเดิม เพราะรัฐบาทต้องการหาแหล่งมาเดินหน้าโครงการเติมเงินดิจิทัล 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet