posttoday

"กฟผ.-กฟภ.ปตท." แชมป์เบิกจ่ายลงทุนสูงสุด

28 กุมภาพันธ์ 2567

สคร.โชว์ผลงานรัฐวิสาหกิจเดินเครื่องเบิกจ่ายลงทุนคึกคัก สิ้น ม.ค.2567 กว่า 3.85 หมื่นล้าน "กฟผ.-ปตท.-กฟภ." ครองแชมป์เบิกจ่ายเก่ง ปลื้มโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง-รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน และทางวิ่งสนามบินสุวรรณภูมิ เบิกจ่ายสูงกว่าแผน

นายธิบดี วัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่ารัฐวิสาหกิจที่ สคร. กำกับดูแลโดยตรงและมีการเบิกจ่ายงบลงทุนมีจำนวน 43 แห่ง โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ รัฐวิสาหกิจที่ใช้ปีบัญชีตามปีงบประมาณ (รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ) และรัฐวิสาหกิจที่ใช้ปีบัญชีตามปีปฏิทิน (รัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน) โดยในปี 2567 รัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายงบลงทุนจนถึงเดือนมกราคม 2567 จำนวน 38,551 ล้านบาท หรือคิดเป็น 123% ของแผนการเบิกจ่าย ประกอบด้วยการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 - เดือนมกราคม 2567) 34 แห่ง จำนวน 32,293 ล้านบาท หรือคิดเป็น 116% ของแผนการเบิกจ่าย และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน (เดือนมกราคม 2567) 9 แห่ง จำนวน 6,258 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 182 ของแผนการเบิกจ่าย 


ทั้งนี้ รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณที่เบิกจ่ายได้ไม่ต่ำกว่า 95% ของแผนการเบิกจ่ายและมีมูลค่าสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และการประปานครหลวง และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทินที่เบิกจ่ายได้ไม่ต่ำกว่า 95% ของแผนการเบิกจ่ายและมีมูลค่าสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 

โดยการเบิกจ่ายงบลงทุน ณ สิ้นม.ค.67 เป็นผลการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ 4 เดือน ซึ่งคิดเป็น 26% ของกรอบงบลงทุนทั้งปี และผลการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน 1 เดือน คิดเป็น 5% ของกรอบงบลงทุนทั้งปี

ทั้งนี้ สคร. จะกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิด เพื่อให้รัฐวิสาหกิจสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย และเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนกาเติบโตทางเศรษฐกิจและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป 

นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่สำคัญสามารถเบิกจ่ายได้สูงกว่าแผน อาทิ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะของ รฟม. โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย - จีน ระยะที่ 1 (ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) ของ รฟท. และโครงการทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

"กฟผ.-กฟภ.ปตท." แชมป์เบิกจ่ายลงทุนสูงสุด