posttoday

กฟภ.-กฟผ.-ปตท.ครองแชมป์เบิกจ่ายลงทุนสูงสุด

07 ธันวาคม 2566

สคร. โชว์ผลงานรัฐวิสาหกิจเดินเครื่องเบิกจ่ายลงทุน สิ้น ต.ค.66 ทะลุ 2.19 แสนล้านบาท ทั้งปี 66 เบิกจ่ายได้ถึง 94% สูงสุดในรอบ 7 ปี กฟภ.-กฟผ.-ปตท. แชมป์สูงสุด พร้อมกำชับเร่งเบิกจ่ายไตรมาสสุดท้ายของปี 66

นายธิบดี วัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า รัฐวิสาหกิจที่ สคร. กำกับดูแลโดยตรงและมีการเบิกจ่ายงบลงทุนมีจำนวน 43 แห่ง โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ รัฐวิสาหกิจที่ใช้ปีบัญชีตามปีงบประมาณ (รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ)  และรัฐวิสาหกิจ ที่ใช้ปีบัญชีตามปีปฏิทิน (รัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน) 

 

ซึ่งการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณประจำปี 2566  ได้สิ้นสุดลงในเดือนกันยายน 2566 โดยภาพรวมของรัฐวิสาหกิจ 43 แห่ง มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2566 จนถึงเดือนตุลาคม 2566 จำนวน 219,068 ล้านบาท คิดเป็น 96% ของแผนการเบิกจ่าย ประกอบด้วย 

 

-รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ (เบิกจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) จำนวน 117,471 ล้านบาท  คิดเป็น 94% ของกรอบงบลงทุน 


-รัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน เบิกจ่ายตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 – เดือนตุลาคม 2566 จำนวน 101,597 ล้านบาท คิดเป็น 99% ของแผนการเบิกจ่าย 

 

ทั้งนี้ รัฐวิสาหกิจปีปฏิทินที่เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายและมีมูลค่าสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ 
-การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
-บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

 

ทั้งนี้ ในปี 2566 รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณสามารถเบิกจ่ายได้ถึง 94% ของกรอบงบลงทุน ซึ่งสูงที่สุดในรอบ 7 ปี อย่างไรก็ตาม สำหรับรัฐวิสาหกิจปีปฏิทินที่อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 แม้ว่าในภาพรวมจะสามารถเบิกจ่ายได้ใกล้เคียงกับแผนการเบิกจ่าย แต่คิดเป็นเพียง 64% ของกรอบงบลงทุน 

 

"ซึ่งเป็นความท้าทายของ สคร. และรัฐวิสาหกิจ ที่จะเร่งผลักดันการลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อให้การลงทุนของรัฐวิสาหกิจเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป"

 

กฟภ.-กฟผ.-ปตท.ครองแชมป์เบิกจ่ายลงทุนสูงสุด