posttoday

เช็คเงื่อนไข 2 แบงก์รัฐ ออกสินเชื่อคืนถิ่น ช่วยแรงงานไทยกลับจากอิสราเอล

05 พฤศจิกายน 2566

ธ.ก.ส.-ออมสิน เปิดให้กู้แล้ว เชื่อคืนถิ่นแรงงานไทย ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในอิสราเอล เพื่อใช้ชำระหนี้หรือลงทุนประกอบอาชีพอิสระ ทดแทนการขาดรายได้ กู้สูงสุดไม่เกิน 150,000 บาทต่อราย ดอกเบี้ย 1% ไม่ต้องใช้หลักประกัน ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ม.ค. 67

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล ทำให้คนไทยที่เดินทางไปประกอบอาชีพในประเทศอิสราเอลได้รับผลกระทบ ทั้งด้านการประกอบอาชีพและความปลอดภัยในชีวิต และจำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศก่อนที่จะครบกำหนดสัญญาจ้าง ส่งผลต่อรายได้ การดำเนินชีวิตและการชำระหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการกู้เงินไปทำงานที่ประเทศอิสราเอล โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้  ธ.ก.ส. ดำเนินโครงการสินเชื่อคืนถิ่นแรงงานไทย เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรลูกค้าที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวให้มีเงินไปชำระหนี้ที่กู้ยืมในการไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลและมีเงินลงทุนในการประกอบอาชีพใหม่ วงเงินรวม 1,000 ล้านบาท

 

โดยมีเงื่อนไขดังนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเป็นเกษตรกรหรือบุคคลในครัวเรือนเกษตรกรที่ไปทำงานที่ประเทศอิสราเอล

 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 150,000 บาทต่อราย
 • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี โดยผู้กู้จ่ายดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 1 ต่อปี
 • รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกร ร้อยละ 2 ต่อปี
 • กำหนดชำระคืนภายใน 20 ปี (เมื่อชำระคืนเสร็จสิ้นผู้กู้ต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี)
 • ปลอดชำระเงินต้นสูงสุด 12 งวดแรก

 

สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 หรือจนกว่าวงเงินจะครบตามกำหนด ทั้งนี้ ณ วันที่ยื่นขอสินเชื่อต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย
 

นอกจากนี้  1.ในกรณีลูกค้าเสียชีวิตหรือสูญหาย ธ.ก.ส. พร้อมช่วยเหลือด้วยการยกหนี้ที่กู้เพื่อไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลให้ทั้งหมด และหนี้สินอื่น ๆ ที่มีสัญญาผูกพันจะได้รับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยลดอัตราดอกเบี้ยให้เหลือร้อยละ 2.5 ต่อปี และ 2.กรณีที่เดินทางกลับมาโดยปลอดภัย หรือมีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต ธ.ก.ส. จะปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่กู้เพื่อไปทำงานที่ประเทศอิสราเอล โดยลดอัตราดอกเบี้ยให้เหลือร้อยละ 0.01 ต่อปี เป็นเวลา 3 ปี และสำหรับหนี้สินอื่น ๆ ที่มีสัญญาผูกพันจะได้รับการปรับโครงสร้างหนี้ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด นอกจากนี้ สำหรับลูกค้ามีต้นเงินกู้ทุกสัญญารวมกัน ไม่เกิน 300,000 บาท ณ 30 กันยายน 2566 สามารถแจ้งความประสงค์และตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้รายย่อยผ่านแอปพลิเคชัน BAAC Mobile ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 มกราคม 2567

 

ด้าน นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ให้ธนาคารออมสินออกโครงการสินเชื่อคืนถิ่นแรงงานไทย ให้เร่งช่วยเหลือแรงงานไทยในประเทศอิสราเอลที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้แรงงานไทยนำไปชําระหนี้ที่กู้ยืมสําหรับการไปทํางานที่ประเทศอิสราเอล และ/หรือ นำไปลงทุนประกอบอาชีพอิสระ อาชีพค้าขาย ที่ไม่ใช่เกษตรกร เพื่อทดแทนการขาดรายได้ โดยมีเงื่อนไขสินเชื่อที่ผ่อนปรนพิเศษ ดังนี้

 

 •    ให้กู้สูงสุดไม่เกิน 150,000 บาทต่อราย 
 •    อัตราดอกเบี้ยต่ำแบบลดต้นลดดอก 1% ต่อปี 
 •    ระยะเวลาชําระคืนเงินกู้ไม่เกิน 20 ปี 
 •    ปีแรก ไม่ต้องชำระเงินต้น จ่ายแต่ดอกเบี้ย
 •    ไม่ต้องมีหลักประกันหรือใช้บุคคลค้ำประกัน 


ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นความตั้งใจของรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่ต้องการช่วยเหลือแรงงานไทยให้คลายความกังวล เกี่ยวกับภาระหนี้และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการไปทํางานที่ประเทศอิสราเอล สามารถติดต่อยื่นกู้ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ GSB Contact Center โทร. 1115.