posttoday

ดีป้า โชว์ความสำเร็จ ติดตั้ง Smart School Bus 379 โรงเรียน รับเมืองอัจฉริยะ

24 ตุลาคม 2566

ปูพรมติดตั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านความปลอดภัยเชิงป้องกันให้กับรถรับส่งนักเรียนรัฐ - เอกชน ครอบคลุม 69 จังหวัดทั่วประเทศ รวม 379 โรงเรียน รถโรงเรียน 3,500 คัน นักเรียนได้รับประโยชน์จากโครงการมากกว่า 35,000 คน

นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กล่าวว่า โครงการ ‘รถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัย’ (Smart School Bus) มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านความปลอดภัยเชิงป้องกันให้กับการเดินทางโดยรถรับส่งนักเรียนในพื้นที่เมืองอัจฉริยะที่มีความพร้อม นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างระบบบริหารจัดการรถรับส่งนักเรียนอัจฉริยะต้นแบบ (Smart School Bus Showcase) ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ผู้ปกครอง และความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่ 

ดีป้า โชว์ความสำเร็จ ติดตั้ง Smart School Bus 379 โรงเรียน รับเมืองอัจฉริยะ

อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาระบบและข้อมูลการเชื่อมต่อการรับส่งนักเรียนแบบบูรณาการ โดยส่งเสริมให้เกิด Smart School Bus Big Data Platform และ Smart School Bus Intelligent Operation Center ในแต่ละพื้นที่ ซึ่งคาดว่า โครงการดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยง สร้างความปลอดภัย และเป็นมาตรฐานใหม่ให้กับโรงเรียนทั่วประเทศต่อไป

ดีป้า โชว์ความสำเร็จ ติดตั้ง Smart School Bus 379 โรงเรียน รับเมืองอัจฉริยะ

สำหรับจุดเด่นของโครงการรถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัยคือ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ป้องกันอุบัติเหตุและสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด โดยการติดตั้งระบบ GPS เพื่อติดตามรถและเด็กนักเรียน พร้อมด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่จะประมวลผลและรายงานผลการขับขี่ ข้อมูลรถ ความเร็ว รวมถึงสถานะของเด็กนักเรียนไปยังแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนของผู้ปกครอง และเว็บเบราเซอร์สำหรับโรงเรียน ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาและป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด รวมถึงอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ขณะเดียวกันยังเป็นการเพิ่มความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและโรงเรียนต่าง ๆ

ทั้งนี้ โครงการรถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัยดำเนินการแล้วเสร็จในเฟสแรก (สิงหาคม 2565 - กรกฎาคม 2566) ครอบคลุม 69 จังหวัดทั่วประเทศ แบ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของรัฐ 315 โรงเรียน ติดตั้งระบบในรถโรงเรียนจำนวน 3,000 คัน และโรงเรียนเอกชน 64 โรงเรียน ติดตั้งระบบในรถโรงเรียนจำนวน 500 คัน รวมทั้งสิ้น 379 โรงเรียน 3,500 คัน โดย ดีป้า ประเมินว่าจะมีนักเรียนได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าวไม่น้อยกว่า 35,000 คน ซึ่งรวมไปถึงผู้ปกครอง ครู บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนผู้ให้บริการรถรับ-ส่ง