posttoday

ครม.เคาะ หวย 6 หลัก 3 หลัก ลุ้นโต๊ด-เต็ง เลือกเลขได้ มีแจ็คพอต

18 กรกฎาคม 2566

ที่ประชุม ครม. เห็นชอบรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาล L6 และ N3 หรือ หวย 6 หลัก 3 หลัก ลุ้นโต๊ด-เต็ง เลือกเลขได้ มีแจ็คพอต เพิ่มทางเลือกประชาชนซื้อสลากถูกกฎหมาย ถูกรางวัลการันตีรับเงิน

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบหลักการการออกผลิตภัณฑ์สลากกินแบ่งรัฐบาล รูปแบบใหม่ ได้แก่ 

สลาก L6 (Lottery 6 – เลข 6 หลัก มีทั้งแบบใบและแบบดิจิทัล) 

สลาก N3 (Numbers 3 - เลข 3 หลัก จำหน่ายเฉพาะแบบดิจิทัล ผู้ซื้อกำหนดตัวเลขเองได้) 

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสลากรูปแบบดิจิทัลและทางเลือกในการซื้อสลากแบบถูกกฎหมายมากขึ้น 

โดย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและศึกษาผลกระทบทางสังคมเรียบร้อยแล้ว โดยมีกลุ่มผู้ซื้อ กลุ่มผู้ขายสลาก และกลุ่มผู้ขายสลากที่เป็นผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นจำนวน 14,398 คน ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วยแล้ว

ครม. วันนี้ จึงมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศเกี่ยวกับการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบ L6 และ N3 รวม 3 ฉบับ คือ

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสมทบเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลขสามหลัก (Numbers 3 : N3) พ.ศ. .... 

ร่างประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง กำหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก (Lottery 6 : L6) 

ร่างประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง กำหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลขสามหลัก (Numbers 3 : N3)

สาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ฉบับแรก ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสมทบเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลขสามหลัก (Numbers 3 : N3) พ.ศ. .... มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้นำเงินที่จัดสรรไว้เป็นเงินรางวัลไปสมทบในงวดถัดไป แต่ไม่เกิน 1 งวด โดยการสมทบเงินรางวัลให้ยกไปสมทบกับเงินรางวัลประเภทเดียวกันเท่านั้น หากการออกรางวัลงวดถัดไปไม่มีผู้ถูกรางวัลอีก ให้นำเงินสมทบเงินรางวัลในงวดก่อนหน้านำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

ฉบับที่ 2 ร่างประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง กำหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก (Lottery 6 : L6) มีสาระสำคัญ คือ

1.รูปแบบสลาก L6 กำหนดเป็นสลากประเภทไม่สมทบเงินรางวัล (หากงวดใดไม่มีผู้ถูกรางวัล ให้นำเงินรางวัลส่งเป็นรายได้แผ่นดิน) มีการจำหน่ายทั้งแบบใบและแบบดิจิทัล ซึ่งรูปแบบดิจิทัลจำหน่ายผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยออกรางวัลทุกวันที่ 1 และวันที่ 16 ของเดือน 

สำหรับสลาก L6 ประกอบด้วยหมายเลข 6 หลัก แต่ละหลัก มี 10 หมายเลข ตั้งแต่ 0 ถึง 9 (000000 – 999999) โดยกำหนดหมายเลขไว้ล่วงหน้า ซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับที่สำนักงานสลากดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน แต่สลากแบบดิจิทัลจะไม่มีการพิมพ์สลากและไม่มีการสแกนภาพสลาก

2.การจ่ายเงินรางวัลและประเภทของรางวัล รวม 9 ประเภทรางวัล รวม 14,168 รางวัลต่อชุด มีดังนี้

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6 ล้านบาท จำนวน 1 รางวัล

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 รางวัลละ 1 แสนบาท จำนวน 2 รางวัล

รางวัลที่ 2 รางวัลละ 2 แสนบาท จำนวน 5 รางวัล

รางวัลที่ 3 รางวัลละ 8 หมื่นบาท จำนวน 10 รางวัล

รางวัลที่ 4 รางวัลละ 4 หมื่นบาท จำนวน 50 รางวัล

รางวัลที่ 5 รางวัลละ 2 หมื่นบาท จำนวน 100 รางวัล

รางวัลเลขหน้าสามตัว เสี่ยง 2 ครั้ง รางวัลละ 4,000 บาท จำนวน 2,000 รางวัล

รางวัลเลขท้ายสามตัว เสี่ยง 2 ครั้ง รางวัลละ 4,000 บาท จำนวน 2,000 รางวัล

รางวัลเลขท้ายสองตัว เสี่ยง 1 ครั้ง รางวัลละ 2,000 บาท จำนวน 10,000 รางวัล

3.การจัดสรรเงินรางวัล กำหนด (1) 60% เป็นเงินรางวัล (2)ไม่น้อยกว่า 23% เป็นรายได้แผ่นดิน (3)ไม่เกินกว่า 17% เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 

ฉบับที่ 3 ร่างประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง กำหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลขสามหลัก (Numbers 3 : N3) มีสาระสำคัญ คือ

1.รูปแบบสลาก N3 เป็นสลากประเภทสมทบเงินรางวัล (สมทบได้ไม่เกิน 1 งวด หากไม่มีผู้ถูกรางวัลอีกให้นำเงินสมทบเงินรางวัล ในงวดก่อนหน้าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน) มีการจำหน่ายเฉพาะรูปแบบแบบดิจิทัลเท่านั้น ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยออกรางวัลทุกวันที่ 1 และวันที่ 16 ของเดือน

สำหรับสลาก N 3 เป็นสลากรูปแบบใหม่ ประกอบด้วยหมายเลขให้เลือก 3 หลัก แต่ละหลักมี 10 หมายเลข ตั้งแต่ 0 ถึง 9 (000 – 999) โดยไม่กำหนดหมายเลขไว้ล่วงหน้า ผู้ซื้อสามารถเลือกหมายเลขแต่ละหลักให้ครบ 3 หลัก และสามารถเลือกหมายเลขแต่ละหลักซ้ำกันได้

2.การจ่ายเงินรางวัลและประเภทของรางวัล รวม 4 ประเภทรางวัล มีดังนี้

รางวัลสามตรง (ถูกทุกหมายเลขและตรงทุกตำแหน่ง)
รางวัลสามสลับ (ถูกทุกหมายเลข แต่สลับตำแหน่ง)
รางวัลสองตรง (ถูกทุกหมายเลขและตรงทุกตำแหน่ง)
รางวัลพิเศษ (ถูกรางวัลที่มีข้อมูลหมายเลขตรงกับผลการออกรางวัลพิเศษ)

ทั้งนี้ ไม่สามารถระบุจำนวนรางวัลได้ เนื่องจากจำนวนรางวัลจะแปรผันตามจำนวนผู้ที่ซื้อสลาก โดยในแต่ละงวดสำนักงานสลากจะประกาศสัดส่วนการจ่ายเงินรางวัลในแต่ละประเภทรางวัลล่วงหน้าก่อนการออกรางวัล

3.การจัดสรรเงินรางวัล กำหนด (1) 60% เป็นเงินรางวัล (2)ไม่น้อยกว่า 23% เป็นรายได้แผ่นดิน (3)ไม่เกินกว่า 17% เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

สำหรับแนวทางการกำหนดตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล L6 ประกอบด้วย 

1.แบบใบ ต่อสัญญาการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากรายเดิมให้จำหน่ายสลาก L6 แบบใบ 

2.แบบดิจิทัล ต่อสัญญาการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากรายเดิม ให้จำหน่ายสลาก L6 แบบดิจิทัล 

รวมทั้งคัดเลือกกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและคนพิการในตัวแทนจำหน่ายสลากรายเดิม ให้มาจำหน่ายสลาก L6 แบบดิจิทัล ส่วนตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล N3 กำหนดให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและคนพิการได้มีโอกาสในการจำหน่ายสลาก N3

การออกผลิตภัณฑ์สลากกินแบ่งรัฐบาล N3 จะช่วยแก้ไขปัญหาการขายสลากเกินราคา เนื่องจากมีการจำหน่ายเฉพาะรูปแบบดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง และเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนซื้อสลากแบบถูกกฎหมายมากขึ้น เพราะผู้ซื้อสลากสามารถเลือกตัวเลขได้ตามความต้องการ

พร้อมทั้งมีรางวัลพิเศษ และได้รับรางวัลแน่นอน ส่วนการออกสลาก L6 ควบคู่กับการออกสลาก N3 นั้น จะช่วยลดค่าใช้จ่ายบางรายการได้ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสลากและต้นทุนการพิมพ์ เนื่องจากสลาก L6 แบบดิจิทัลจะไม่มีการพิมพ์สลากและไม่มีการสแกนภาพสลาก ซึ่งจะแตกต่างจากที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

สลากกินแบ่ง 3 หลัก

สลากกินแบ่ง 6 หลัก