posttoday

พาณิชย์ เปิดตัวระบบแดชบอร์ดไก่เนื้อ เพิ่มเติม

05 มิถุนายน 2566

กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับกรมปศุสัตว์ เปิดตัวระบบแดชบอร์ดเนื้อไก่ เพิ่มเติม ภายใต้นโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” สามารถติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตร ทั้งการผลิต-ราคา-ตลาดส่งออก เพื่อใช้เป็นข้อมูลในวางแผนการตัดสินใจ

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สนค. ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) และกรมปศุสัตว์ จัดทำแดชบอร์ดสินค้าเกษตร ภายใต้นโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ล่าสุด ได้เผยแพร่แดชบอร์ดสินค้าไก่เนื้อ ซึ่งปัจจุบัน ประเทศไทยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อมากกว่า 3 หมื่นราย และในแต่ละปีมีผลผลิตไก่เนื้อประมาณ 3 ล้านตัน ผลผลิตส่วนใหญ่มาจากภาคกลาง ร้อยละ 50.8 ของผลผลิตทั้งประเทศ รองลงมาคือภาคตะวันออก ร้อยละ 20.0 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 14.7 สำหรับ 3 จังหวัดแรก ที่มีผลผลิตสูงสุด คือ ลพบุรี กาญจนบุรี และชลบุรี ตามลำดับ อุตสาหกรรมไก่เนื้อมีความสำคัญต่อประเทศ ทั้งด้านความมั่นคงทางอาหาร และความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยไก่เป็นสินค้าเกษตรและอาหารส่งออกที่สำคัญลำดับต้น ๆ ของไทย รองจากสินค้าเพียงไม่กี่รายการ เช่น ข้าว และทุเรียน 

 

ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2566 พบว่า ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยอยู่ที่ 44.9 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.1 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และราคาส่งออกก็เพิ่มขึ้น โดยไก่ทั้งตัว สด แช่เย็น แช่แข็ง มีราคาส่งออกเฉลี่ยอยู่ที่ 70.78 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 55.6 ขณะที่เนื้อไก่ปรุงแต่ง มีราคาส่งออกเฉลี่ยอยู่ที่ 151.28 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6 เป็นต้น 
 

 

สำหรับการส่งออกของไทย ในปี 2565 ไทยส่งออกไก่เนื้อและผลิตภัณฑ์มากกว่า 1 ล้านตัน เป็นมูลค่า 4,074.0 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.7 เทียบจากปีที่ผ่านมา สินค้าส่งออกสำคัญของไทย 3 อันดับแรก คือ (1) เนื้อไก่ปรุงแต่ง มูลค่า 2,930.3 ล้านเหรียญสหรัฐ (2) ชิ้นเนื้อและส่วนอื่น  ๆ สด แช่เย็น แช่แข็ง มูลค่า 1,135.2 ล้านเหรียญสหรัฐ และ (3) ไก่ทั้งตัว สด แช่เย็น แช่แข็ง มูลค่า 6.1 ล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ การส่งออกเนื้อไก่ปรุงแต่ง มีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าไก่เนื้อและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของไทย และไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าเนื้อไก่ปรุงแต่งอันดับ 1 ของโลก มีส่วนแบ่งในตลาดโลก ร้อยละ 27.1 (รองจากไทย คือ จีน เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และโปแลนด์ ตามลำดับ) ตลาดส่งออกเนื้อไก่ปรุงแต่งที่สำคัญของไทย ได้แก่ ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร และเนเธอร์แลนด์ สำหรับในไตรมาสแรกของปี 2566 ไทยส่งออกไก่เนื้อและผลิตภัณฑ์ เป็นมูลค่ารวม 1,009.3 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 8.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

 

นายพูนพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันการส่งออกไก่เนื้อและผลิตภัณฑ์ของโลก มีมูลค่ามากกว่า 38,000 ล้านเหรียญสหรัฐ  ผู้ส่งออกสำคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ (1) บราซิล (2) สหรัฐอเมริกา (3) เนเธอร์แลนด์ (4) ไทย และ (5) โปแลนด์ โดยบราซิล และสหรัฐอเมริกา มีสินค้าส่งออกที่สำคัญ คือ เนื้อไก่แช่แข็ง ขณะที่เนเธอร์แลนด์ และโปแลนด์ คือ เนื้อไก่สด และแช่เย็น สำหรับไทย สินค้าส่งออกที่สำคัญ คือ เนื้อไก่ปรุงแต่ง ทั้งนี้ ไทยยังมีศักยภาพที่จะขยายตลาด โดยข้อมูลจากแดชบอร์ดชี้โอกาสตลาดส่งออกเป้าหมาย ดังนี้ (1) เนื้อไก่ปรุงแต่ง มีโอกาสสูงในตลาดฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา เยอรมนี เบลเยียม และเดนมาร์ก (2) ชิ้นเนื้อและส่วนอื่น ๆ สด แช่เย็น แช่แข็ง มีโอกาสสูงในตลาดฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และเม็กซิโก และ (3) ไก่ทั้งตัว สด แช่เย็น แช่แข็ง มีโอกาสสูงในตลาดซาอุดีอาระเบีย เยอรมนี อิหร่าน สหราชอาณาจักร และกาตาร์ เป็นต้น

 

ปัจจุบัน สนค. ได้เผยแพร่แดชบอร์ดสินค้าเกษตรแล้วรวม 8 สินค้า ได้แก่ ข้าว ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทุเรียน กุ้งขาวแวนนาไม และไก่เนื้อ เพื่อใช้ติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรสำคัญ ทั้งด้านการผลิต ราคา และการส่งออก การนำเสนอในรูปแบบแดชบอร์ดช่วยทำให้ใช้งานง่าย และเห็นภาพชัดเจน สามารถใช้ประกอบการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจการค้าของประเทศ ตลอดจนผู้ประกอบการ เกษตรกร และประชาชน สามารถใช้ข้อมูลในการวางแผนการตัดสินใจการดำเนินธุรกิจ

 

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www. คิดค้า.com