posttoday

ก.คลัง เปิดสิทธิ 'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ' วงเงิน 1,545 บาท ในเดือน เม.ย.

30 มีนาคม 2566

กระทรวงการคลัง ยืนยันเริ่มใช้ 'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ' เดือน เม.ย. วงเงิน 1,545 บาท พร้อมเปิดสิทธิใช้อะไรได้บ้าง เผยไทม์ไลน์การยืนยันตัวตน และวันที่เริ่มใช้สิทธิ

กระทรวงการคลัง ยืนยันเริ่มใช้สิทธิจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรประชาชนในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 สำหรับผู้ยืนยันตัวสำเร็จตามโครงการฯ ล่าสุด ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 23.00 น. พบว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จจำนวนทั้งสิ้น 12,565,853 ราย (ร้อยละ 86.09) โอนเงินให้ใช้จ่าย ในวงเงิน 1,545 บาทต่อคน ซึ่งได้มากกว่าสิทธิสวัสดิการฯ เดิม ที่จะได้รับเงินประมาณ 1,215-1,315 บาทต่อคน ซึ่งจะได้รับสิทธิดังต่อไปนี้

- วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น 300 บาท/ครัวเรือน/เดือน

- วงเงินส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 80 บาท/คน/ 3 เดือน 

- วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ ได้แก่

รถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

รถบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)

รถไฟฟ้า บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BTS) รถไฟฟ้ามหานคร (MRT) บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด

รถไฟ โดยไม่จำกัดวงเงินตามประเภทรถ

- มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า 315 บาท/ครัวเรือน/เดือน 

- มาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา 100 บาท/ครัวเรือน/เดือน (กรณีที่ใช้ค่าน้ำเกิน 100 แต่ไม่เกิน 315 บาท)

ก.คลัง เปิดสิทธิ \'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ\' วงเงิน 1,545 บาท ในเดือน เม.ย.

เปิดไทม์ไลน์การยืนยันตัวตน วันที่เริ่มใช้สิทธิ

ผู้ผ่านเกณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการยืนยันตัวตนภายในวันที่ 26 มีนาคม 2566 ยังคงสามารถยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารทั้ง 3 แห่งได้ตามวันเวลาที่หน่วยงานกำหนด แต่จะสามารถเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตามวันที่ กระทรวงการคลัง กำหนดดังนี้

  • ยืนยันตัวตน 1-26 มี.ค.2566 เริ่มใช้สิทธิ 1 เม.ย.2566 และได้รับสิทธิตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2566 เป็นต้นไป
  • ยืนยันตัวตน 27 มี.ค. - 26 เม.ย.2566 เริ่มใช้สิทธิ 1 พ.ค.2566
  • ยืนยันตัวตน 27 เม.ย. - 26 พ.ค.2566 เริ่มใช้สิทธิ 1 มิ.ย.2566 
  • ยืนยันตัวตน 27 พ.ค. - 26 มิ.ย.2566 เริ่มใช้สิทธิ 1 ก.ค.2566 
  • ยืนยันตัวตน 27 มิ.ย.2566 เป็นต้นไป เริ่มใช้สิทธิ 1 ส.ค.2566

กลุ่มที่ยืนยันตัวตนระหว่าง 27 มี.ค. - 26 มิ.ย.2566 จะได้รับสิทธิย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 เดือน นับจากเดือนแรกที่เริ่มใช้สิทธิได้ ซึ่งสิทธิย้อนหลังจะให้เฉพาะวงเงินการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและสังคม (ร้านธงฟ้าฯ) เท่านั้น

กลุ่มที่ยืนยันตัวตนตั้งแต่ 27 มิ.ย.2566 เป็นต้นไป จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง โดยจะได้รับสิทธิเฉพาะเดือนที่ กระทรวงการคลัง ดำเนินการตั้งวงเงินให้