posttoday

แนะวิธีอุทธรณ์ บัตรสวัสดิการ กรณีมีที่ดินเกินโครงการกำหนด ต้องทำอย่างไร

17 มีนาคม 2566

ก.คลัง แนะ 2 วิธี ยื่นอุทธรณ์ไม่ผ่านเกฑณ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรณีมีที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ เกินโครงการกำหนด สามารถนำหลักฐานเพื่อตรวจสอบข้อมูล หรือแก้ไขให้ถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์ ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายในวันที่ 1 พ.ค.66

แนะวิธีอุทธรณ์ บัตรสวัสดิการ กรณีมีที่ดินเกินโครงการกำหนด ต้องทำอย่างไร

 

วิธีอทุธรณ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรณีมีที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ เมื่อผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช็กคุณสมบัติแล้วไม่ผ่านเกณฑ์  กรมที่ดิน ได้แนะ 2 ช่องทาง สำหรับประชาชน ดังนี้

 

ช่องทางที่ 1 การยื่นอุทธรณ์สามารถทำได้ 2 วิธีดังนี้

 

อุทธรณ์ด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์

 

ติดต่อหนวยงานรับลงทะเบียน (คลังจังหวัด/ที่ว่าการอำเภอ/สนง.เขต กทม./เมืองพัทยา/ธ.กรุงไทย/ธนาคารออมสิน/ธ.ก.ส.)
 

ช่องทางที่ 2. ติดต่อสำนักงานที่ดินท้องที่ที่ดินตั้งอยู่หรือสำนักงานที่ดินแห่งใดแห่งหน่งเพื่อตรวจสอบผลแก้ไขข้อมูล

 

ประชาชนนำหลักฐานการขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ระยะเวลาดำเนินการ ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566

 

การตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

 

กรณีประสงค์จะขอคัดถ่ายเอกสารเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต้องยื่นคำขอและเสียค่าธรรมเนียมตามระเบียบ

 

แนะวิธีอุทธรณ์ บัตรสวัสดิการ กรณีมีที่ดินเกินโครงการกำหนด ต้องทำอย่างไร
การตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูล ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

 

การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานที่ดินท้องที่ ที่ดินตั้งอยู่

 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล จากหลักฐานการขออุทธรณ์ผลการพิจารณา คุณสมบัติกับระบบ welfare.dol.go.th ก่อนทุกครั้ง (ข้อมูลถือครองที่ดิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ไม่ใช่ข้อมูลปัจจุบัน) และ ตรวจสอบฐานข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมที่ดิน (ชื่อผู้ถือครองที่ดิน หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เนื้อที่ และ จำนวนผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน)

 

กรณีฐานข้อมูลผิดพลาด ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องในระบบ welfare.dol.go.th และ แก้ไขฐานข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมที่ดิน

 

กรณีข้อมูลถูกต้อง ให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ

 

การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานที่ดินแห่งใดแห่งหนึ่ง

 

สำนักงานที่ดินแห่งใดแห่งหนึ่ง ตรวจสอบข้อมูลจากหลักฐานการขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติกับระบบ welfare.doL.go.th ก่อนทุกครั้ง (ข้อมูลถือครองที่ดิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ไม่ใช่ข้อมูลปัจจุบัน) และ ประสาน สำนักงานที่ดินท้องที่ผ่านระบบ  LandsFax เพื่อตรวจสอบฐานข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ กรมที่ดิน (ชื่อของผู้ถือครองที่ดิน หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เนื้อที่ และ จำนวนผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน)

 

สำนักงานที่ดินท้องที่ ดำเนินการตรวจสอบข้อมูล เสร็จแล้วแจ้งผลการตรวจสอบให้สำนักงานที่ดินแห่งใดแห่งหนึ่ง ทราบ

 

กรณีมีฐานข้อมูลผิดพลาด ให้ สำนักงานที่ดินแห่งใดแห่งหนึ่ง ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ในระบบ welfare.dol.go.th และ สำนักงานที่ดินท้องที่ แก้ไขฐานข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมที่ดิน

 

กรณีข้อมูลถูกต้อง ให้เจ้าหน้าที่ สำนักงานที่ดินแห่งใดแห่งหนึ่ง ชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ

 

หมายเหตุ 1) ในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล ตามโครงการฯ ผู้มาติดต่อไม่ต้องยื่นคำขอและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

 

2) กรณีประสงค์จะขอคัดถ่ายเอกสารเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน ต้องยื่นคำขอและ สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน เสียค่าธรรมเนียมตามระเบียบกรมที่ดิน