posttoday

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ถึงแก่กรรม

17 มีนาคม 2566

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ภรรยา เจริญ สิริวัฒนภักดี แห่ง TCC Group ซึ่งถึงแก่กรรม และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการณีพีรยพัฒนรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ม.ป.ช..ม.ว.ม..ป.ภ..ท.จ.ว.ป.ร.๔ ณ ศาลากวีนิรมิต วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 

การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด

กำหนดการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และบำเพ็ญพระราชกุศล
 

วันศุกร์ ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖
เวลา ๑๕.๐๐ น. พิธีรดน้ำศพ
เวลา ๑๗.๓๐ น. พระราชทานน้ำหลวง
เวลา ๑๘.๐๐ น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม
 

วันที่ ๑๘ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖
เวลา ๑๙.๐๐ น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม
 

วันศุกร์ ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖
เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น. พิธีกงเต็ก


วันเสาร์ ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖
เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีคำนับศพ

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ถึงแก่กรรม

ประวัติโดยย่อ

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เป็นผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มบริษัททีซีซี ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือธุรกิจชั้นนำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยคุณหญิงวรรณาได้มีประสบการณ์ร่วมกับนายเจริญในการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มายาวนานกว่า 50 ปี

คุณหญิงวรรณา ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก 8 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย อันได้แก่ 

  • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
  • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
  • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณประโยชน์ทางธุรกิจของแต่ละสาขาวิชาได้เป็นอย่างดี

ก่อนถึงแก่กรรม คุณหญิงวรรณา ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) และตำแหน่งสำคัญในคณะกรรมการของบริษัทในกลุ่มบริษัททีซีซี ได้แก่ 
- รองประธานกรรมการ บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 
- รองประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
- รองประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
- กรรมการ บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง (2519) จำกัด 
- รองประธานกรรมการกลุ่มบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด 
- รองประธานกรรมการกลุ่มบริษัทเฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ ลิมิเต็ด 
- รองประธานกรรมการ บริษัท สิริวนา จำกัด 
- รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท คริสตอลลา จำกัด 
- รองประธานกรรมการ บริษัท พรรณธิอร จำกัด 
- รองประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซีแลนด์ จำกัด 
- ประธานกรรมการ บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด 
- รองประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 
- รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด 
- รองประธานกรรมการ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) 
- รองประธานกรรมการ บริษัท เครืออาคเนย์ จำกัด 
- รองประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
- ประธานกรรมการ บริษัท แสงโสม จำกัด 
- ประธานกรรมการ บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จำกัด 
- ประธานกรรมการ บริษัท ธนภักดี จำกัด 
- รองประธานกรรมการ บริษัท มงคลสมัย จำกัด 
- ประธานกรรมการ บริษัท กาญจนสิงขร จำกัด 
- รองประธานกรรมการ บริษัท เบียร์ช้าง จำกัด 
- รองประธานกรรมการ บริษัท น้ำใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 
- รองประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
- รองประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
- รองประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด 
- รองประธานกรรมการ International Beverage Holdings Limited 
- รองประธานกรรมการ International Beverage Holdings (UK) Limited 
- รองประธานกรรมการ International Beverage Holdings (China) Limited 
- รองประธานกรรมการ InterBev Investment Limited

นอกจากนี้ คุณหญิงวรรณายังมีบทบาทสำคัญในด้านการทำงานการกุศลและช่วยเหลือสังคมในหลากหลายด้าน ทั้งยังดำรงตำแหน่งสำคัญในมูลนิธิต่างๆ เช่น กรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ กรรมการมูลนิธิรามาธิบดี กรรมการศิริราชมูลนิธิ กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กรรมการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ กรรมการ คณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย กรรมการมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง และกรรมการมูลนิธิ แอสเสท เวิรด์ เพื่อการกุศล